Wednesday, March 30, 2011

Sample Test: PROBLEM SOLVING AND CRITICAL THINKING – Part 211. Si Lino ay nais magpatayo ng pagawaan ng alak. Anong siyentipikong paraan ang kinakailangan sa ganitong negosyo?
            a. Pagpapatuyo
b. Permentasyon         
c. Preserbasyon                      
d. Pagpapausok

12. Ang instrumentong ginagamit ng Doctor upang marinig ang tibok ng puso ay ______.
a. termometro                         
b. Heringgilya            
c. Tongue depressor   
d. Istetoskopo
13. Ang mga Gawain na nagawa ng isang makina ay 80 joules habang ang Gawain na ginagawa para sa isang makina ay 92 joules. Ano ang efficiency ng makina?
A. 72%                                     
B. 90%                                   
C. 87%                                   
D. 11%           

14. Ang mga higanteng alon sa dagat sanhi ng isang lindol sa ilalim ng karagatan ay tinatawag na _______.
a. Plate                                   
b. Fault                                   
c. Pagtaas at pagbaba ng tubig   
d. Tsunami

15. Isang uri ng paso (burn) na kung saan ang apektado ay ang panlabas na suson  ng laman o epidermis.
a. first-degree burn      
b. second-degree burn             
c. third-degree burn     
d. fourth-degree burn

16.        Ano ang unang bagay na dapat mong gawin  kung ang  nakasaksak na radyo ay nahulog sa timbang puno ng tubig?
 1. tanggalin ang radyo sa tubig
b.      tanggalin ang tubig mula sa timba
c.       tanggalin ang nakasaksak na radyo habang ang iyong katawan ay basa ng tubig
d.      patayin ang daloy ng kuryente mula sa fuse box o circuit breaker.

17.        Ano ang una mong dapat gawin kapag nakakita ka ng taong nakukuryente at di makagalaw?
 1. kunin ang braso at tanggalin siya sa pinanggagalingan ng kuryente
b.      itulak siyang palayo sa sirang kagamitan ng isang metal na patpat
c.       tumawag ng doktor o paramediko
d.      isara ang kuryente sa tahanan mula sa fuse box o circuit breaker

18.Ang sona na pumapalibot sa Karagatang Pasipiko ay tinatawag na kabilkugan ng apoy dahil maraming _______ sa mga ito.
a.      nagsisimulang sunog sa kagubatan                
b. sumasabog na bulkan
c.  kalbong bundok                                              
d.. malalim na lambak

19.Mga hayop na nagmamantini  ng palagiang temperature anuman ang temperature ng kapaligiran ng mga ito ay tinatawag na ____________.
      a. ectothermic                   
b. exothermic       
c. Endothermic                 
d. Isothermic

20.Ang apat na yugto ng pag-ikid ng buhay ng isang langaw sa tamang pagkakasunod-sunod ay ________.
 1. egg, pupa, larva, adult                        
 2. egg, larva, pupa, adult                        
 3. pupa, adult, larva, egg
 4. adult, pupa, egg, larva
21.Ano ang mga paraan sa kaligtasan na kailangang sundin ng mga tao bago maganap ang isang lindol?
a.      magsagawa ng mga pagsasanay para sa sunog
b.      magsagawa ng mga pagsasanay para sa lindol
c.       magsagawa ng mga pagsasanay para sa military
d.      magsagawa ng mga pagsasanay para sa Calisthenics.

22.Habang may lindol dapat ay _______.
a.      pumirmi ka kung nasaan ka                                        
b.      tumakbo paloob ng gusali na pinakamalapit sa iyo    
 1. lumabas ka
 2. tumigil sa tabi ng bintana

23.Ang ____ ay isang kababalaghan na nangyayari dahil sa lindol na nakapagpapalambot at nakakapagpahina sa lupa.
a. sunog                            
b. lumabas ka       
c. Paglusaw ng lupa         
d. Pagguho ng lupa

24.Maaari nating panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran sa pamamagitan ng __________.
 1. pagtatapon ng basura sa labas ng bahay
 2. paggamit ng kemikal sa pagpatay ng mga insekto
 3.  paglilinis ng bahay isang beses sa loob ng isang lingo.
 4.  pagsunog at pagtatapon ng basura araw-araw. 
25.Isang empleyado sa hotel ang namamalantsa ng damit ng bisita sa hotel. Hindi inaasahang nasagi ng plantsa ang kanyang kandungan. Ano ang iyong gagawin?
a.      diinan ang nasagi o napasong bahagi
b.      gawin ang mouth-to-mouth  resuscitation
c.       pahiran ng cream ang napasong bahagi upang maibsan ang sakit.
      d. lagyan ng yelo o malamig na tubig ang napasong bahagi sa loob ng sampung minuto.
==========================================================
Tunghayan ang mga sagot dito:  http://alternativelearningsystem.blogspot.com/2011/05/answers-problem-solving-critical.html

Friday, March 25, 2011

Sample Test: COMMUNICATION SKILLS - Part 2

1. Ano ang iyong hahanapin sa silid aklatan kapag gusto mong magbasa tungkol sa Saudi Arabia.a.       a.
a. Diksyunaryo          
b. Ensayklopediya       
c. Katalogo ng mga awtor       
d. Mapa


2.   . Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa isang pagpapahayag ng kuru-kuru o opinion ng may akda.?         
a.    a. Sanaysay              
b    b.Alamat                     
      c.Nobela                     
     d.Parabula
                                                                 
3.   .  Maraming Pilipino ang ningas-kugon sa kanilang mga gawain.                                
a.madaling magalit                                         
b.masiglang-masigla lagi        
c. Madaling magsawa                                     
d.masipag hanggang katapusan

4.      4We _____ in Malibay for six years.
a.had lived                 
 b.has lived    
c.have lived              
 d.is living

5.   . Sometimes, I just sit by the beach and watch people walk by _______.
a.walk slowly              
b.slowly                      
 c.least slowly               
d.most slowly.

6. Dianne want to attend the party ___________ she was not permitted by her mother.
a.       and                                    
b. but                          
 c. or                             
d. So

7.    It was the shipping clerk who issued the ______________.
a.       receipt                   b. recep                        c. receip                       d. Receit

   Read the selection. Then answer the questions that follow.The use of unprescribed drugs like cough syrup, tablets, capsules, suspensions and suppositories is very dangerous. It can cause death. The use of these drugs is most injurious to the heart and nervous system. One should always get a doctor’s prescription to use drugs.
8.      What is the appropriate title in this selection?

a.       Capsules               
 b.Nervous system        
c. Dangerous drugs     
d. Unprescribed drug

9.    .  Unprescribed drug means ______________.
a.       Medicine not recommended by doctors   
b. Medicines bought from drugstores
c.      Medicines recommended by doctors        
d. Medicines used by herbiolarious.


10.  What is the best medical advice in the use of drugs?
a.       Get doctors’ prescription                          
b.   Read literatures about the use of drugs
c.      Buy medicines from the drugstores                      
d.  Get medical advice from friends

11.  The doctors are looking for specific medicines to control this virus.
a.       Bacteria                 
b. Poison                     
c. Cell                          
d. Disease

12.  Which words are correctly syllabicated?
a.    Diag-ram               
b. Uni-on                    
c. Pre-am-ble               
d. Dia-lect

13Tonsilitis _________ swelling of the throat.
a.       Cause                   
 b. Causing                   
c. Caused                    
d. Causes

14. They are trying to ____ crease their energy consumption.
a.       Mis                                   
 b. In                             
c. Not                          
d. Post

15.  Which of the following is a simple sentence?
a.       Smoking is an expensive habit and it can cause lung cancer.
b.      Birds and tree, squirrels either find a hollow tree for a home or build a nest on the branch.
c.       Do you love to cook or do you just love to go shopping?
d.      Parents send their children to school because they want them to be successful later.Thursday, March 17, 2011

Answers: Problem Solving & Critical Thinking - Part 1

Ang tamang sagot ay yaong may highlight.
Tunghayan din ang maikling paliwanag at aralin kung paano ito nakuha.

1. Si Aling Ising ay nagtitinda ng damit para kay Mr. Sy. Sa buong linggo , siya ay nakapagbili ng kabuuang halagang P25,000. Bilang komisyon, siya ay binigyan ni Mr. Sy ng 8% sa kanyang kabuuang naipagbili. Magkano ang kaniyang naging komisyon?
a. P2,500
b. P3,000
c. P2,000
d. P3,500
========================================
Paano makakalkula ang komisyon?
1) Kunin lamang ang total ng pinagbentahan. Sa problema sa itaas, ito ay P25,000.00
2) Pagkatapos ay I-MULTIPLY ito sa porsyento ng maaaring tubuin. Sa problema sa itaas, ito ay 8%.
Paano naman mag-multiply ng whole number (25,000) at porsyento (percentage) (8%)?
1) I-convert o gawing decimal ( mga numerong pinangungunahan ng period o tuldok) ang porsyento. Paano ito gagawin?
Sa problema sa itaas, ang ating porsyento ay 8%.
1) Isaisip na ang simbolo ng porsyento (%) ay period o tuldok. Kung gayon, ang 8% ay magiging 8.2) Mula sa kanan, ilipat ang tuldok ng 2 puwesto (places).Kung gayon, ang 8% ay magiging .08 tulad nang makikita sa ibaba:


3) Matapos makuha kung ano ang katumbas ng porsyento sa decimal, i-multiply ang kabuuang halaga sa nakuhang decimal,
4) Tulad nang nabanggit na, ang mga whole number (buong bilang) ay may original na tuldok (period) sa kanan nito. Kaya ang 200000 ay katumbas din ng 200000. , tulad nang makikita sa ibaba. Pagkatapos, ilipat ang period ng 2 puwesto mula sa kanan pakaliwa.TANDAAN: Kung ilang beses ililipat ang period pakaliwa ay naka-depende kung ILAN ang decimal places ng ating nakuhang decimal number.
Sa ating halimbawa, ang  .08 ay may dalawang (2) decimal places kaya 2 beses nating ililipat ang period.
Kung ang ating decimal ay .024, tatlong beses ang paglipat ng period.
Kung ang decimal ay .8, isang beses lamang ang paglipat.

2. Sa pagkakaroon ng malubhang sakit ng anak ni Mang Fred, kinailangan nito ang halagang P30,000 sa pagpapagamot. Nagpag-isip ni Mang Fred na umutang ng 5-6 na dapat bayaran sa loob ng isang taon. Magkano ang dapat bayaran ni Mang Fred?
a. P38,000
b. P36,000
c. P37,000
d. P39,000
=====================================
Ano ba ang ibig sabihin ng 5-6?
Ibig sabihin nito, sa bawat limang pisong inutang, ito ay babayaran mo ng anim na piso. Kung gayon, piso ang tubo sa bawat  limang pisong inutang. Kung kukunin kung ilang porsyento ang piso sa limang piso,
i-DIVIDE ang PISO (1) sa LIMA (5) ==>
1/5 = .2
Paano i-convert o gawing percentage (porsyento) ang isang decimal?
Sa sagot na .2, ilipat lamang ng 2 beses ang puwesto ng tuldok(period) pakanan. Kung gayon ang decimal na .2 ay magiging 20. Pagkatapos, ilagay ang simbolo ng porsyento (%).
Kung ganoon ang katumbas ng decimal na .2 ay 20%


May 2 paraan kung paano kukunin ang sagot sa problema sa itaas.
1) Bilangin kung ilang 5 piso sa 30000 piso. Magagawa ito kung i-diDIVIDE ang 30000 sa 5. Kung gayon,
30000 / 5 = 6000. Dahil may tubong piso sa bawat limang piso, ang nakuhang sagot na 6000 ay siya ring tubo ng 30,000. Kung gayon ang kabuuang halagang ibabayad ay 30000 + 6000 = P36,000.
2) I-multiply ang porsyentong tubo (20%) sa inutang na pera.
30000 x 20% ===> 30000 x .2 = 6000. Ang makukuhang sagot ay idagdag sa perang inutang.
30000 + 6000 = P36,000 ==> kabuuang halagang ibabayad

3. Nakautang si Pablo sa bangko ng P20,000 na may rate ng interest  (tubo) na 10% kada taon. Kung makokompleto niya ang bayad sa loob ng tatlong taon, magkano ang halagang dapat niyang ibayad sa bangko?
a. P26,000
b. P25,000
c. P27,000
d. P28,000
============================
Kung walang binabanggit, ipagpalagay na ito ay isang kaso ng simple interest, kung saan ang tubo ay hindi na tutubo pa. Salungat ito sa compound interest kung saan ang tubo ay tutubuan muli.
Para sa pag-cocompute ng simple interest, tingnan ang aralin tungkol DITO.
Paano sasagutin ang problema sa itaas?
May 2 paraan para makuha ang tamang sagot.
1) Sa unang taon, ang tubo ng utang ay 20000 x 10% ==> 20000 x .10 = 2000
Sa loob ng tatlong taon, ito ay 2000 x 3 = 6000
Idagdag ang tubo sa 3 taon na 6000 sa halaga ng inutang na 20000. Kung gayon, ang kabuuang ibabayad ay 20000 + 6000 = P26,000
2) Kung 10% sa isang taon, ibig sabihin sa loob ng tatlong taon, ito ay 30%  ( 10% x 3 = 30% ==> .30)
Ang tubo sa 3 taon ay 20000 x .30 = 6000. Idagdag ito sa inutang na 20000. Ang halagang dapat bayaran ay 20000 + 6000 = P 26,000

4. Nagdeposito si Ruth sa bangko ng halagang P48,000 na may simple interest na 5% bawat taon. Magkano ang magiging ipon ni Ruth makaraan ng 3 taon?
a. P55,200
b. P55,566
c. P40,800
d. P40,434
====================================
Formula ng kabuuang tubo:  Orihinal na halagang dineposito  times (multiply by) interest rate times (multiply) bilang ng taon;
Kung ganoon, ang total na tubo ay 48000 x 5% ==> 48000 x .05 = 2400 x 3 = P7,200
Idagdag ito sa orihinal na deposito 48000 para makuha ang kabuuang pera pagkalipas ng 3 taon.
48000 + 7200 = P55,200

5. Si Annie ay Nars sa Canada. Buwan-buwan ay nagpapadala siya sa kanyang Nanay ng US$2,000. Ang palitan ng isang US$ sa piso ay P43.75. Magkano sa piso ang buwanang ipinadadala ni Annie sa kanyang Nanay?
a. P85,500
b. P86,000
c. P86,500
d. P87,500
=======================
I-multiply ang buong halaga sa palitan nito.
2000 x 43.75 = P87,500
(Tunghayan ang leksyon kung paanong mag-multiply ng decimal at whole number sa itaas)

6. Si Rene ay isang manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa Canada. Nagpadala siya ng 510 Canadian dolyar sa kanyang pamilya. Kung ang palitan ng 1 Canadian dolyar ay P33.36 , magkano ang natanggap ng kanyang pamilya sa piso?
a. P17,013.60
b. P17,015.50
c. P18,013.60
d. P18,020.50
=================
Tulad din ito sa naunang problema.
I-multiply ang kabuuang pera sa palitan nito.
510 x 33.36 = P17,013.60

7. Ang isang istatwa na may taas na 8 talampakan ay nakalikha ng anino na may habang 3 talampakan. Sa magkasabay na oras, ang isang tangke ng tubig ay nakalikha ng anino na may habang 12 talampakan. Gaano kataas ang tangke ng tubig?
a. 35 talampakan
b. 22 talampakan
c. 33 talampakan
d. 32 talampakan
==================================
Ito ay isang kaso ng ratio at proportion.
Paglalarawan:
Kung ang 8 talampakan ay makagagawa ng 3 talampakang anino.    8  = 3
     Gawing numerator ang 8 at ang 3 naman bilang denominator.
     Kung ganoon, 8 = 3 ===>  8/3
Gaano ang taas ng tanke ng tubig na makagagawa ng 12 talampakang anino.  x = 12
     Gawing numerator ang x at ang 12 naman bilang denominator.
     Kung ganoon, x = 12 ===> x/12
Gawing magkatumbas ang dalawang termino:
     8/3 = x/12
Gawin ang CROSS MULTIPLICATION, kung saan imumultiply ang numerator (8) ng unang termino ( 8/3) sa denominator (12) ng pangalawang termino (x/12) at ang denominator (3) ng unang termino (8/3) sa numerator (x) ng pangalawang termino (x/3).
Kung gayon,
8 X 12 = 96
x  X 3 = 3x
======
Gawin ang algebra.
96 = 3x
x = 96/3
x = 32 talampakan

8.  Ang mga puntos na A at B ay nasa parehong bahagi ng ilog, samantalang ang puntos C ay nasa kabilang pampang ng ilog. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng tatlong puntos, makakagawa ka sa kathang-isip ng right na tatsulok (right triangle). Kung ang pagitan ng puntos A sa puntos B ay 5 metro at ang pagitan ng puntos A sa puntos C ay 12 metro, gaano kalayo ang puntos B sa puntos C?

a.  17m        b. 7m     c. 13m      d. 34m
=======================================
Ito ay kaso ng right triangle o ng pythagorean theorem na a^2 + b^2 = c^2, kung saan ang 
a  ==> ang habang AC ( mula A hanggang C) = 12
b ==> ang habang  AB (mula A hanggang B) = 5
c ==> ang hypotenuse BC (mula B hanggang C) = ?
Ang ibig sabihin ng a^ 2 ay  a times a, b^2 ay b times b, at c^2 ay c times c.

Ilagay ang mga numerong ito sa formula ng pythagorean theorem
a^2 + b^2 = c^2
12^2 +  5^5 = c^2
(12 x 12) + (5 x 5) = c^2
144 + 25 =  c^2
169 = c^2
Kunin ang square root ng 169. Ito ay 13 ==> 13 x 13 = 169
Ang c o ang layo ng B sa C ay 13m

9. Ang kanyang Lola ay nagbigay ng isang buong cake. Hinati niya ito sa 8 parte. Ibinigay niya ang dalawang parte ng cake sa kanyang kapatid at dalawa pang parte sa kanyang pinsan. Anong parte ng cake ang natira sa kanya?
a. 3/8
b. 1/2
c. 1/8
d. 2/3
====================================
Ito ay kaso ng Addition at Subtraction ng Fraction (Hating-bilang).
Ang buong cake ay hinati sa 8 piraso. Ibig sabihin ang bawat piraso ay tinatawag na 1/8 dahil ang
1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 8/8 = 1
Ang dalawang parteng ibinigay sa kanyang kapatid ay 1/8 + 1/8 = 2/8.
Ang dalawang parteng ibinigay sa kanyang pinsan ay 1/8 + 1/8 = 2/8.
Anong parte ang natira sa kanya?
Dahil apat na parte na ang naibigay, ibig sabihin apat na parte rin ang natira sa kanya.
Ang apat na parte ay 2/8 + 2/8 = 4/8 = 1/2, ibig sabihin ang natira sa kanya ay 4/8  o 1/2 (kalahati) rin.
(Tunghayan ang aralin para sa Fractions DITO).

10. Ang salas ni Gng. Santos ay may sukat na 5 metro ang lapad at 6 na metro ang haba. Kung palalagyan niya ito ng linoleum, gaano kalapad ang kakailanganin niya?
a. 30 metro kuwadrado
b. 25 metro kuwadrado
c. 20 metro kuwadrado
d. 12 metro kuwadrado
===============================
Madali lamang ang pagcocompute ng metro kuwadro.
I-mulitply lamang ang haba (length/long) sa lapad (width/wide).
5 x 6 = 30 metro kuwadro.

Wednesday, March 9, 2011

Answers: Sustainable Use of Resources/Productivity

Ang mga tamang sagot ay naka-highlight.


Multiple Choice: Piliin ang titik ng tamang sagot.

1.      Alin sa mga sumusunod ang pamamaraang ginagamit  ng pamahalaan sa pagsisikap nitong mapabuti ang kabuhayan ng bansa?
a.  Pagpapatayo ng gusali at bahay             
b. Pag-utang sa IMF 
c. Pagbibigay ng pabahay sa mamamayan
d. Pagkakaloob ng kasanayan sa mamamayan

2.      Ang tatlong sangay ng ating pamahalaan ay pantay. Alin sa mga sumusunod ang nagpapatunay rito?
a.  Ang mga ito ay itinatag upang bantayan ang bawat isa.
b.   Ang mga ito ay pantay-pantay sa badyet.
c.    Ang bawat isa ay may kani-kaniyang gawain.
d.    Sila ay nagtutulungan sa mga gawain.

3. Ang pagkakautang natin sa mga banyagang bangko ay madaling mabayaran kung ____________. 
      a. makipagkaibigan sa Amerika            
      b. lalakihan ang badyet sa gobyerno 
c. tatangkilikin ang sariling produkto at negosyo
d. magtatrabaho tayong lahat sa ibayong-dagat

4. Alin sa mga sumusunod ang pangangalaga sa likas na yaman?
a.   Pagkakaingin    
b. Pagtatanim ng maraming punongkahoy              
c. Madalas na pagtotroso
d. Pagpuputol at pagpudpod ng mga tanim

5. Alin sa mga sumusunod ang pinakamatinding epekto  ng langis?
a.   pagtaas  ng presyo ng produkto at serbisyo     
b. pagtaas ng dolyar     
c. pagtaas ng halaga ng piso
d. pagyaman ng mga bansang nagbibili ng langis

6. Ito ay isang kilusan na nagpoprotesta sa mga mamimili laban sa di-tapat na gawain ng mga prodyuser.
a. intrepeneurismo                           c. konsumerismo
b. komunismo                                 d. Produksyon

7. Ang mga sumusunod, maliban sa isa, ay mga karapatan ng mga mamimili o konsyumer.
a.       mabigyan ng mataas na uri ng produkto.
b.      makapili ng produktong may makatarungang presyo
c.       maging ligtas sa mga produktong mapanganib sa kalusugan o buhay
d.      makautang ng mga produkto sa pamilihan

8. Alin sa mga sumusunod ang hindi kaanib ng “European Community” o "European Union"?
       a. Pransya        b. Belgium        c. Portugal        d. Estados Unidos

9. Ang ASEAN ay samahan ng mga bansang sakop ng _____________.
a.       Europa                                     c. Timog Amerika
b.      Timog-Silangang Asya              d. Hilagang Amerika

10. Ano ang mga karaniwang kailangan sa paghahanap ng trabaho?
a.       bio-data, resume, application form                   
b.      bio-data, application form, NBI Clearance
c.       bio-data, NBI Clearance, record sa eskwelahan
d.      application form, record sa ekswelahan, resume


(Mag-iwan ng komento kung may mga maling sagot.)