Wednesday, March 30, 2011

Sample Test: PROBLEM SOLVING AND CRITICAL THINKING – Part 211. Si Lino ay nais magpatayo ng pagawaan ng alak. Anong siyentipikong paraan ang kinakailangan sa ganitong negosyo?
            a. Pagpapatuyo
b. Permentasyon         
c. Preserbasyon                      
d. Pagpapausok

12. Ang instrumentong ginagamit ng Doctor upang marinig ang tibok ng puso ay ______.
a. termometro                         
b. Heringgilya            
c. Tongue depressor   
d. Istetoskopo
13. Ang mga Gawain na nagawa ng isang makina ay 80 joules habang ang Gawain na ginagawa para sa isang makina ay 92 joules. Ano ang efficiency ng makina?
A. 72%                                     
B. 90%                                   
C. 87%                                   
D. 11%           

14. Ang mga higanteng alon sa dagat sanhi ng isang lindol sa ilalim ng karagatan ay tinatawag na _______.
a. Plate                                   
b. Fault                                   
c. Pagtaas at pagbaba ng tubig   
d. Tsunami

15. Isang uri ng paso (burn) na kung saan ang apektado ay ang panlabas na suson  ng laman o epidermis.
a. first-degree burn      
b. second-degree burn             
c. third-degree burn     
d. fourth-degree burn

16.        Ano ang unang bagay na dapat mong gawin  kung ang  nakasaksak na radyo ay nahulog sa timbang puno ng tubig?
 1. tanggalin ang radyo sa tubig
b.      tanggalin ang tubig mula sa timba
c.       tanggalin ang nakasaksak na radyo habang ang iyong katawan ay basa ng tubig
d.      patayin ang daloy ng kuryente mula sa fuse box o circuit breaker.

17.        Ano ang una mong dapat gawin kapag nakakita ka ng taong nakukuryente at di makagalaw?
 1. kunin ang braso at tanggalin siya sa pinanggagalingan ng kuryente
b.      itulak siyang palayo sa sirang kagamitan ng isang metal na patpat
c.       tumawag ng doktor o paramediko
d.      isara ang kuryente sa tahanan mula sa fuse box o circuit breaker

18.Ang sona na pumapalibot sa Karagatang Pasipiko ay tinatawag na kabilkugan ng apoy dahil maraming _______ sa mga ito.
a.      nagsisimulang sunog sa kagubatan                
b. sumasabog na bulkan
c.  kalbong bundok                                              
d.. malalim na lambak

19.Mga hayop na nagmamantini  ng palagiang temperature anuman ang temperature ng kapaligiran ng mga ito ay tinatawag na ____________.
      a. ectothermic                   
b. exothermic       
c. Endothermic                 
d. Isothermic

20.Ang apat na yugto ng pag-ikid ng buhay ng isang langaw sa tamang pagkakasunod-sunod ay ________.
 1. egg, pupa, larva, adult                        
 2. egg, larva, pupa, adult                        
 3. pupa, adult, larva, egg
 4. adult, pupa, egg, larva
21.Ano ang mga paraan sa kaligtasan na kailangang sundin ng mga tao bago maganap ang isang lindol?
a.      magsagawa ng mga pagsasanay para sa sunog
b.      magsagawa ng mga pagsasanay para sa lindol
c.       magsagawa ng mga pagsasanay para sa military
d.      magsagawa ng mga pagsasanay para sa Calisthenics.

22.Habang may lindol dapat ay _______.
a.      pumirmi ka kung nasaan ka                                        
b.      tumakbo paloob ng gusali na pinakamalapit sa iyo    
 1. lumabas ka
 2. tumigil sa tabi ng bintana

23.Ang ____ ay isang kababalaghan na nangyayari dahil sa lindol na nakapagpapalambot at nakakapagpahina sa lupa.
a. sunog                            
b. lumabas ka       
c. Paglusaw ng lupa         
d. Pagguho ng lupa

24.Maaari nating panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran sa pamamagitan ng __________.
 1. pagtatapon ng basura sa labas ng bahay
 2. paggamit ng kemikal sa pagpatay ng mga insekto
 3.  paglilinis ng bahay isang beses sa loob ng isang lingo.
 4.  pagsunog at pagtatapon ng basura araw-araw. 
25.Isang empleyado sa hotel ang namamalantsa ng damit ng bisita sa hotel. Hindi inaasahang nasagi ng plantsa ang kanyang kandungan. Ano ang iyong gagawin?
a.      diinan ang nasagi o napasong bahagi
b.      gawin ang mouth-to-mouth  resuscitation
c.       pahiran ng cream ang napasong bahagi upang maibsan ang sakit.
      d. lagyan ng yelo o malamig na tubig ang napasong bahagi sa loob ng sampung minuto.
==========================================================
Tunghayan ang mga sagot dito:  http://alternativelearningsystem.blogspot.com/2011/05/answers-problem-solving-critical.html

3 comments: