Monday, October 10, 2011

Sample Test - LEARNING STRAND FIVE: EXPANDING ONE’S WORLD VISION - Part 2

Piliin ang titik ng tamang sagot:

1.      Ang mga bata ay kumakain ng masusustansiayang pagkain araw-araw upang lalong maging malusog. Sino ang nangangalaga sa kanilang kalusugan?
a.       Bumbero                                  c. Manggagamot
b.      Guro                                        d. negosyante

2.      Ang mga kasaping bumubuo sa isang pamilya ay iginagalang. Alin sa mga sumusunod ang tawag sa pinakamatandang kapatid na babae?
a. Ate                                             c. Bunso
b. Kuya                                          d. Ninong

3.      Ang mga papel, lata at karton ay maaaring magamit sa ibang bagay. Paano ito magagawa?
a.       sunugin                         c. I-recycle
b.      ikalat                            d. Ibaon

4.      Alin ang pangunahing dahilan kung bakit pinag-aaralan ang heograpiya at kapaligiran?
a.       Malaman ang pakinabang at makatulong sa pag-unlad ng bansa
b.      Matutuhan ang paglalakbay ng tao
c.       Makamit ang tiwala ng nasasakupan sa paglalakbay
d.      Makapagturo ng proyektong pangkabuhayan

5.      Ang Pilipinas ay bata ang populasyon. Ano ang ibig sabihin nito?
a.       Ang kapal ng populasyon ay mataas
b.      Patuloy ang pagtaas ng populasyon
c.       Ang bilang ng lalaki at babae ay pantay
d.      Ang nakatatanda ay nagtatrabaho para matustusan ang kabataan

6.      Ano ang dahilan at iniangkop ng mga unang Pilipino ang kanilang bahay sa kapaligiran?
a.       Pagandahin ang bahay
b.      Para mamuhay ng tahimik
c.       Para magkasama-sama palagi
d.      Pangalagaan ang sariling katawan laban sa lamig

7.      Ang sistemang solar ay sinasabing nagsisimula sa isa sa mga sumusunod?
a.       Pagsabog sa masa
b.      Pagsalpok ng mga tubig
c.       Pagsanib ng malaking bituin
d.      Patuloy na pag-ikot ng alikabok at gas

8.  Kailangan ang salaping panustos ng pamahalaan para sa pangangailangan ng bansa at ng mga mamamayan nito. Saan ito nanggagaling?
a.       sa mga samahang sibiko
b.      sa buwis ng mga mamamayan
c.       sa mga abuloy ng pondo ng bayan
d.      sa mga mamamayan ng ibang bansa

9.      Ang mag-anak na Pilipino ay may mga altar o sulok-dalanginan sa kanilang pook sambahan. Ano ang inilalarawan nito?
a.          Masipag magdasal ang mga Pilipino
b.         Naniniwala ang mga Pilipino sa Panginoon
c.          May kani-kanilang Panginoong Diyos ang mga Pilipino
d.         May mga gawaing panrelihiyon ang mga Pilipino

10.  Bakit makasaysayan sa mga Pilipino ang Pebrero 23-25, 1986.
a.          Inilagay ang bansa sa state of calamity
b.         Pinairal ang Batas-Militar sa buong bansa
c.         Nagdeklara ng welgang bayan ang mga manggagawa
d.         Naganap ang People’s Power sa Edsa

11.  Ang pamahalaan ay nagpapautang sa taong bayan ng puhunan sa maliit na interes upang magsimula ng isang negosyo. Bakit ginagawa ito ng pamahalaan?
a.          upang tumatag ang pamumuhay
b.         upang makapamuhay ng tahimik at ligtas ang taong bayan
c.          upang makapag-aral ang mga mamamayan
d.         upang mapabuti ang kalagayang pangkabuhayan ng mga mamamayan

12.  May mga lugar sa bansa na malamig sa buong taon. Alin ang nagpapakita ng pakikibagay ng tao sa kapaligiran?
a.          paglalagay ng mga apuyan sa isang bahagi ng bahay
b.         paggamit ng bubong na pawid
c.          pagpapatayo ng mababang bahay
d.         pagsusuri ng kapaligiran

13.  Taun-taon, maraming patimpalak ang idinaraos, tulad ng pagguhit o pagpipinta, pagtuklas at pagsusulat. Kinikilala rin ang mahusay sa pag-awit, pagsayaw o pagtugtog. Ano ang ibig sabihin nito?
a.          may kanya-kanyang talino o kakayahan ang mga bata
b.         mahilig maglibang ang bawat bata
c.          may katutubong sipag ang mga bata
d.         marunong umawit ang bawat bata

14.  Ano ang pangunahing dahilan kung bakit hinati-hati ang Pilipinas sa mga rehiyon?
a.          upang maging madali ang pagdurugtong ng iba’t-ibang pulo ng bansa
b.         upang maging maginhawa an g paglalakbay sa iba’t-ibang pulo ng bansa
c.          upang maging mabilis ang pagpapalitan ng kalakal sa ibat-ibang panig ng bansa
d.         upang maging mabilis ang pagpapatupad ng proyekto at paglilingkod ng pamahalaan

15.  Alin sa mga sumusunod ang panukatang salapi sa Pandaigdigang Pamilihan?
a.          Piso                              c. Yen
b.         Dolyar                          d. Rupiya

No comments: