Wednesday, April 2, 2014

Payo sa mga ALS Takers

Payo lang sa mga ALS takers na hindi pumasa sa nakaraang pagsusulit, hiwag po kayong mawalan ng pag-asa. Buhayin muli ang inyong pagnanasang makakuha ng diploma sa pamamagitan ng Alternative Learning System (ALS). Sa halip na magmukmok, saglit po tayong mag-isip at alamin ang kung saan at ano ang ating naging pagkukulandg sa pagrerebeisa at pag-aaral. Tanungin natin ang ating mga sarili:

1. Sapat ba ang inilaan kong oras sa pagrerebisa at pag-aaral?
2. Sapat ba ang aking paghahanda sa pagsusulit?
3. Ginagawa ko ba ang mga gawaing-bahay at mga pagsasanay na iniatang sa akin?
4. Humingi ba ako ng tulong sa aking guro, kaklase at kasambahay sa mga araling hindi ko masyadong maunawaan?
5. Anong parte ng pagsusulit o paksa ang hindi ko masyadong maintindihan?
6. Inuunawa ko ba ang paksa o kinakabisa lamang ang mga ito?

Kapag nalaman na natin ang ating mga pagkukulang sa pagrerebisa, pag-aaral at paghahanda, nararapat lamang na baguhin natin ang ating nakaraang istilo upang sa susunod na pagsusulit ay makapasa na tayo. Mainam din ang pag-aaral ng grupo para lubos na maunawan ang leksiyon.

Good luck sa susunod na pagsusulit ng ALS A&E sa taong ito!

No comments: