Monday, May 29, 2017

Sample ALS Test: Development of Self & Sense of Community

Multiple Choice: Piliin ang titik ng tamang sagot.
1. May ordinansa ang inyong barangay na hanggang alas-10 lamang ng gabi maaaring magkaraoke. Alas onse na ng gabi pero panay pa rin ang birit sa inyong kapitbahay. Ano ang iyong gagawin?
          a. Huwag na lamang pansinin ang ingay.
          b. Puntahan ang kapitbahay at ipaalala ang ordinansa.
          c. Tawagan ang mga pulis ang ipagbigay-alam ang paglabag.
          d. Batuhin ang bubong ng kapitbahay.

2. Kailangan mong magrepaso ng aralin ngayong gabi subali’t alam mo rin ang masamang epekto ng pagpupuyat. Ano ang mainam mong gawin?
          a. Matulog nang maaga at gumising nang maaga para magrepaso.
          b. Magrepaso hanggang antukin.
          c. Huwag nang magrepaso at mangopya na lamang sa katabi.
          d. Gumawa na lamang ng excuse letter para sa iksamin.

3. Pangarap ni Garry na maging siruhano. Anong kurso ang kanyang dapat kunin sa kolehiyo?
          a. Abogasya
          b. Komersiyo
          c. Pagtuturo
          d. Medisina

4. Nabalitaan mong nagbebenta ng droga ang iyong matalik na kaibigan.
          a. Isumbong siya sa kanyang mga magulang.
          b. Kausapin siya nang malaman ang tutoo at payuhan.
          c. Isumbong siya sa mga pulis.
          d. Huwag na siyang kaibiganin.

5. Nararamdaman mong nanghihina unti-unti ang iyong kalusugan.
          a. Kumunsulta sa isang mangagamot.
          b. Kumunsulta sa isang espesyalista sa pagkain.
          c. Kumunsulta sa isang espesyalista sa paghehersisyo.
          d. Kumunsulta sa isang albularyo.

6. Inilunsad sa inyong barangay ang pagtatanim ng gulay sa bakuran.
          a. Lumipat sa kabilang barangay para hindi mapagod magtanim.
          b. Makiisa at magtanim ng gulay.
          c. Ipangwalang-bahala ang kampanya ng kapitan ng barangay.
          d. Ireklamo ang kampanya ng kapitan ng barangay sa munisipyo.

7. Nakita mong nangunguha ng mga prutas ang kaibigang si Patring sa lupain ng inyong kaibigan na si Juana.
          a. Pagsabihan si Juana na humingi muna ng pahintulot kay Patring.
          b. Isumbong si Juana kay Patring.
          c. Makigaya kay Juana at manguha rin ng mga prutas.
          d. Imungkahi kay Juana na dalhan ng mga prutas na kinuha si Patring.

8. Napansin mong humahalo ang dumi ng alagang baboy ng inyong kabarangay sa sapang pinanggagalingan ng inuming tubig.
          a. Ireport sa munisipyo ang natuklasan.
          b. Ireport sa kapitolyo ang natuklasan.
          c. Ireport sa barangay ang natuklasan.
          d. Ireport sa Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman ang natuklasan.

9. Nabasa mo ang paskel na ito sa bakod: “ Huwag umihi rito. Mapanghi na po!”
          a. Huwag umihi sa lugar.
          b. Bakbakin ang paskel.
          c. Huwag pansinin ang babala.
          d. Mangiti sa paskel.

10. Punong-hurado ka sa isang paligsahan sa pagsayaw ng mga kabataan sa inyong lugar. Isa sa mga kasali ang iyong inaanak.
          a. Bigyan siya ng pinakamababang score.
          b. Bigyan siya ng pinakamataas ng score.
          c. Huwag siyang bigyan ng score.
          d. Bigyan siya ng score ayon sa kanyang kakayahan.

Tunghayan ang mga sagot dito...

Answers - Sample Test in Problem-Solving & Critical Thinking

B. Part 2
1.  Which is the smallest?
          a. 1/3
          b. 14%
          c. 0.22
               d.  square root of 4

Detalye:       1/3 = 0.33
                    14% = 0.14
                    0.22 = 0.2 x 0.2 = 0.04
                    Square root of 4 = 2


2.  From his house, Jose drove West to his mother’s house for 4 hours. Then went North to visit his girlfriend for a 3-hour drive. From there, he decided to take a short cut South East to his house. Assuming that all conditions are the same, how long will it take Jose to reach his house?
          a. 3.5 hours
          b. 4 hours
          c. 5 hours
          d. 6 hours

Detalye:       Remember Pythagorean Theorem (Right Triangle)
                     a2  + b2  = c2
                               42  + 32  = c2
                              (4x4) + (3x3) = c2
                              16 + 9 = c2
                               c2 = 25
                     c = square root of 25
                     c = 5 hours

3. John bought a car for P 500,000.00 It depreciates as follows:
          1st year = 10%
          2nd year = 15%
          3rd year = 20%
          4th year = 25%
          5th year = 30%
If John decides to sell the car for P 175,000.00 at the end of the 5th year, he will get a… (without considering taxes).
          a. loss of P14,350
          b. profit of P 14,350
          c. no profit or loss
          d. cannot determine loss or profit

Detalye:        Value of car after 1st year = 500,000 – (500,000 x 10%) = 500,000 – 50,000 = 450,000
                    Value of car after 2nd year = 450,000 – (450,000 x 15%) = 450,000 – 67,500 = 382,500
                    Value of car after 3rd year = 382,500 – (382,500 x 20%) = 382,500 – 76,500 = 306,000
                    Value of car after 4th year = 306,000 – (306,000 x 25%) = 306,000 – 76,500 = 229,500
                   
                    Value of car after 5th year = 229,500 – (229,500 x 30%) = 229,500 – 68,850 = 160,650
                    175,000 – 160,650 = 14,350 Profit                  

4. If two fair dice are rolled together, what is the probability that the outcome is 1 & 1?
          a. 1/6
          b. 1/12
          c. 1/3
          d. 1/36Detalye:       Ang isang dice ay may 6 anim na mukha na may nakasulat na  tuldok na may bilang buhat 1 hanggang 6. Kapag inihagis ang isang dice, ang bilang ng tuldok na lalabas ay maaring 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Kung gayon, ang probabilidad na  lalabas ang isang tuldok o 1 ay 1/6. Ang pangalawang dice ay gayon din ang probabilidad na lalabas ang 1 o 1/6.
          Kung gayon, kapag inihagis nang sabay ang 2 dice, ang probabilidad na 1 at 1 ang lalabas ay 1/6 + 1/6 = 2/6 o 1/3. MALI!
          Sa halip na i-add, dapat ay i-multiply ang dalawang probabilidad. Kaya, 1/6 x 1/6 = 1/36 ang tamang sagot. Subukang ilista ang mga combination na lalabas para makitang tama ang sagot. Halimbawa = 1,1 ; 1,2; 1,3; 1,4; atbp.

5. Nena’s grades in 5 subjects are 80, 83, 86, 81 & 88 while Josefa got 78, 82, 89 & 85 in 4 subjects. To have the same average grade, Josefa should get  ____ in her 5th subject:
          a. 82
          b. 79
          c. 83.70
          d. 84

Detalye:       Average na Grado ni Nena = 80, 83, 86, 81 & 88 = 418/5 = 83.60
                    Average na Grado ni Josefa = 78, 82, 89, 85 & X =  (334 + X)/5 = 83.60
                    334 + X = 5(83.60)
                    X = 418 – 334

                    X = 84

Answers - Sample Test in Problem-Solving & Critical Thinking

A. Part 1
1.     Binabalak ni Mario na lagyan ng bakod ang kanyang minanang lupain. Parihaba ang hugis ng ari-ariang may sukat na 100 metro ang isang gilid at 50 metro naman ang isa pang gilid. Kung babakuran ang lupain ng tatlong ulit ng alambreng-tinik, gaano kahaba ang kinakailangang bilhin ni Mario?
a.     300 metro
b.     600 metro
c.     900 metro
d.     1,200 metro
Detalye:       Ang pormula o pangkuha ng buong gilid (perimeter) ng parihabang (rectangle) hugis ng lupain ay 2 x mahabang gilid + 2 x maikling gilid. P = (2 x length) + (2 x width).
Sa ating halimbawa, P = (2x100) + (2x50) = 200 + 100 = 300 metro. Dahil paiikutan natin ng 3 beses ng alambreng-tinik ang lupain, mangangailangan tayo ng 3 x 300 metro nito. Samakatuwid, 3 x 300m = 900 metro.

2.     Mas mahal ng tatlong ulit ang isang pirasong abokado kaysa dalawang pirasong saging. Kung ang halaga ng isang dosenang saging ay P 60.00, ilan ang mabibiling abokado sa halagang P 300.00?
a.     5
b.     10
c.     15
d.     20
Detalye:       Presyo ng 2 saging = s
                    Presyo ng I abokado = a =è 3s
                    Isang dosenang saging = 12 saging è P 60.00
                    Presyo ng 1 saging =  60/12 = P 5
                    Presyo ng 2 saging = 5 x 2 = P 10
                    Presyo ng I abokado = 3s è 3 x 10 = P 30
                    Ilan ang mabibiling abokado sa halagang P 300?  300/30 = 10 piraso
                             
3.     Kayang tapusin ni Nena ang tambak na labahin sa loob ng 5 oras. Kaya namang tapusin ito ni Inday sa loob ng 3 oras. Kung magtutulong silang labhan ang mga damit, ilang oras nila itong matatapos?
a.     4 oras
b.     2 oras 5 minuto 45 segundo
c.     1 oras 52 minuto 48 segundo
d.     3 oras 25 minuto 28 segundo
Detalye:       Power = work done/time =è P = 1/t
Ang bilis (power) ni Nena sa paglalaba ay 1/5 oras = 1/5
                    Ang bilis (power) ni Inday sa paglalaba ay 1/3 oras = 1/3
                    Kapag pinagsama (power) natin ang bilis ni Nena at Inday sa paglalaba =
                    1/5 + 1/3 = 1/t
                    Kunin ang Least Common Denominator (LCD) o Least Common Multiple (LCM) ng 5 at 3.
                    Ang multiples ng 5 ay 5, 10, 15, 20, 25, atbp.
                    Ang multiples ng 3 ay 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, atbp.
                    Ang kanilang LCM ay 15. I-multiply ang LCM sa equation.
                    15( 1/5 + 1/3 = 1/t) = 15/5 + 15/3 = 15/t
                    3 + 5 = 15/t =è 8 = 15/t è 8t =15è t = 15/8
                    T = 1.88 hours
                    Multiply 0.88 by 60 minutes ( I hour = 60 minutes) to get the minutesè 0.88 x 60 = 52.80 minutes. To get the seconds (1 minute = 60 seconds), multiply 0.80 x 60 è 48 seconds
                    Final answer: 1.88 hours = 1 hour 52 minutes 48 seconds
                             
4.     Biniyak ni Toto ang alkansiyang-bao upang ipambili ng gamit sa eskwela. Ito ay binubuo ng singko, diyes at beinte-singko sentimos na barya. Ang singko ay dalawang beses ang dami kaysa sa diyes samantalang tatlong beses na marami ang beinte-singko kaysa singko. Kung ang kabuuan ng barya ay P 17.00, tig-iilang singko, diyes at beinte-singko ang laman ng alkansiya?
a.     20, 10 at 60
b.     40, 20 at 120
c.     10, 5 at 30
d.     30, 15 at 90
Detalye:       Singko sentimos = s = 0.05
                    Diyes sentimos =  d = 0.10
                    Beinte-singko sentimos = b = 0.25
                    Bilang ng singko = 2d
                    Bilang ng beinte-singko = 3s è 3(2d) = 6d
                    Bilang ng diyes =  d
                    2d(0.05) + d(0.10) + 6d(0.25) = 17
                    0.10d + 0.10d + 1.5d = 17
                    1.70d = 17
                    d = 17/1.70 = 10 è bilang ng diyes sentimos
                    s = 2 d = 2 (10) = 20 è bilang ng singko sentimos
                    b = 6 d = 6 (10) = 60 èbilang ng beinte-singko sentimos     
5.     Bumili ng  4cm x 8cm na tiles si Pedro upang ilagay sa kanilang sahig na may sukat na 1.5m x 2.5m. Ipagpalagay na mailalagay pa rin sa sahig ang mga napirasong tiles, ilang tiles ang binili ni Pedro upang hindi kapusin at hindi naman sumobra ng higit sa 20 piraso?
a.     1,200
b.     1,180
c.     1,150
d.     1,220
Detalye:       Sukat ng tiles = 4cm x 8cm = 32 cm2
                    Sukat ng sahig = 1.5m x 2.5m = 3.75 m2
                    I-convert ang sukat ng sahig magmula sa m2 (square meter) sa cm2 (square centimeter)
                    Kung gayon,  1.5m x 2.5m = 150cm x 250cm = 37,500 cm2 ( ang isang metro ay may 100 centimetro)
                    37500 cm2/32cm2 = 1,171.88 piraso

                    Ang 1,180 ang pinakamalapit na sagot na hindi sosobra sa 20 piraso.

Monday, May 22, 2017

2016 - 2017 Alternative Learning System Test Schedule


Image from http://img10.deviantart.net/fe08/i/2014/203/e/8/monica_angry_with_red_face_by_super_marcos_96-d7rr1u7.png

Nayayamot na sa pagkainip ang maraming mag-aaral ng Altenative Learning System (ALS) noong 2016 dahil sa hanggang sa ngayon ay wala pa ring inilalabas na abiso ang Department of Education (DepEd) hinggil sa bagong schedule ng pagsusulit sa ALS A& E na kanilang ipinagpaliban noong Enero 2017. Ito ay sa kadahilang tila mapupurnada pa ang ambisyon ng mga estudyante ng ALS na pumasok sa Senior High School ngayong taong ito lalo pa at sa Hunyo 5, 2017 na ang pasukan. Tila nakalimutan na ng Kalihim ng DepEd at ng mga namumuno ng Bureau of Alternative Learning System o BALS ang kanilang obligasyon at tungkulin. Ano nga naman ang mangyayari sa kanila ngayong taong ito? Halos limot na nila ang mga pinag-aralan. Maghihintay pa ba sila ng isang taon para makapasok ng Year 11?

Sample ALS Test: Communication Skills (English & Filipino)

1. Ramon and _____ are going to the mall.
          a. me
          b. myself
          c. I
          d. mine
2. Nagpuputok ang butse ni Maria dahil sa ginawa ng kaibigan. Ano ang kanyang nararamdaman?
          a. Nagugutom
          b. Natatawa
          c. Nasisiyahan
          d. Nagagalit
3. Mathematics is one of my favorite subjects in high school. Which of the word in this sentence is wrong?
          a. no incorrect word
          b. is
          c. subjects
          d. high school
4. Which of the following is not a correct singular – plural combination?
          a. ox – oxes
          b. box – boxes
          c. fox – foxes
          d. lox – loxes
5. Tawa nang tawa si Josefa nang gaming datnan. Ang may salungguhit na mga sallita ay isang uri ng….
          a. pangngalan
          b. panghalip
          c. pandiwa
          d. pang-abay
6. The children saw two deers eating grasses at the park. Which of the following word in the sentence is not correct?
          a. children
          b. saw
          c. deers
          d. grasses
7. The BRP Datu Kalantiaw (PS-76) was the first of three ex-USN Cannon-class destroyer escort that served with the Philippine Navy. ______ was also the flagship of the Philippine Navy from 1967 to 1981.
            a. It
            b. She
            c. He
            d. I
8. Sa pagsapit ng kanyang ika-25 kaarawan, naniniwala si Pedring na handa na siyang manginalang-pungad. Ang kahulugan ng may salungguhit na salita ay…
            a. mag-aasawa
            b. magtatanan
            c. magnanakaw ng itlog sa pungad
            d. manliligaw
9. Just between you and _____, I think the winner does not deserve the crown.
            a. I
            b. me
            c. he
            d. we
10. Napakabagsik ng sikmura ng Lolo ko. Kaya niyang tunawin ang singkong barya. Ang nabanggit na pangungusap ay isang uri ng tayutay na…
            a. pagtutulad
            b. pagmamalabis
            c. pagwawangis


            d. pagbibigay-katauhan

Sunday, May 21, 2017

Sample ALS Test: Problem-Solving & Critical Thinking

B. Part 2
1.  Which is the smallest?
          a. 1/3
          b. 14%
          c. 0.22
               d.  square root of 4

2.  From his house, Jose drove West to his mother’s house for 4 hours. Then went North to visit his girlfriend for a 3-hour drive. From there, he decided to take a short cut South East to his house. Assuming that all conditions are the same, how long will it take Jose to reach his house?
          a. 3.5 hours
          b. 4 hours
          c. 5 hours
          d. 6 hours

3. John bought a car for P 500,000.00 It depreciates as follows:
          1st year = 10%
          2nd year = 15%
          3rd year = 20%
          4th year = 25%
          5th year = 30%
If John decides to sell the car for P 175,000.00 at the end of the 5th year, he will get a…
          a. loss of P14,350
          b. profit of P 14,350
          c. no profit or loss
          d. cannot determine loss or profit

4. If two fair dice are rolled together, what is the probability that the outcome is 1 & 1?
          a. 1/6
          b. 1/12
          c. 1/3
          d. 1/36

5. Nena’s grades in 5 subjects are 80, 83, 86, 81 & 88 while Josefa got 78, 82, 89 & 85 in 4 subjects. To have the same average grade, Josefa should get  ____ in her 5th subject:
          a. 82
          b. 79
          c. 83.70

Sample ALS Test: Problem-Solving & Critical Thinking

A. Part 1
1.     Binabalak ni Mario na lagyan ng bakod ang kanyang minanang lupain. Parihaba ang hugis ng ari-ariang may sukat na 100 metro ang isang gilid at 50 metro naman ang isa pang gilid. Kung babakuran ang lupain ng tatlong ulit ng alambreng-tinik, gaano kahaba ang kinakailangang bilhin ni Mario?
a.                                              a.     300 metro
b.     600 metro
c.     900 metro
d.     1,200 metro
2.     Mas mahal ng tatlong ulit ang isang pirasong abokado kaysa dalawang pirasong saging. Kung ang halaga ng isang dosenang saging ay P 60.00, ilan ang mabibiling abokado sa halagang P 300.00?
a.     5
b.     10
c.     15
d.     20
3.     Kayang tapusin ni Nena ang tambak na labahin sa loob ng 5 oras. Kaya namang tapusin ito ni Inday sa loob ng 3 oras. Kung magtutulong silang labhan ang mga damit, ilang oras nila itong matatapos?
a.     4 oras eksakto
b.     2 oras 5 minuto 45 segundo
c.     1 oras 52 minuto 48 segundo
d.     3 oras 25 minuto 28 segundo
4.     Biniyak ni Toto yang alkansiyang-bao upang ipambili ng gamit sa eskwela. Ito ay binubuo ng singko, diyes at beinte-singko sentimos na barya. Ang singko ay dalawang beses ang dami kaysa sa diyes samantalang tatlong beses na marami ang beinte-singko kaysa singko. Kung ang kabuuan ng barya ay P 17.00, tig-iilang singko, diyes at beinte-singko ang laman ng alkansiya?
a.     20, 10 at 60
b.     40, 20 at 120
c.     10, 5 at 30
d.     30, 15 at 90
5.     Bumili ng  4cm x 8cm na tiles si Pedro upang ilagay sa kanilang sahig na may sukat na 1.5m x 2.5m. Ipagpalagay na mailalagay pa rin sa sahig ang mga napirasong tiles, ilang tiles ang binili ni Pedro upang hindi kapusin at hindi naman sumobra ng higit sa 20 piraso?
a.     1,200
b.     1,180
c.     1,150
d.     1,220

Tingnan ang SAGOT dito http://alternativelearningsystem.blogspot.com/

Fact Sheets: Alternative Learning System (ALS)

Fact Sheets about Alternative Learning System (ALS)

Source: DepEd http://www.deped.gov.ph/als/faq

What curriculum is used in the ALS?

The ALS Curriculum reflects the set of knowledge skills and competencies that learners should develop to meet the minimum requirements of basic education. It is comparable to the formal school curriculum. The teaching and learning processes and resources are based on the ALS Curriculum.

Who are the target learners in the ALS?

ALS is intended for out-of-school children, youth and adults who need basic and functional literacy skills, knowledge and values.
These people are usually located in far-flung communities with no or limited access to formal schools.
 • In 2008, it was estimated that 40.95 million or 45% of the total Philippine population did not complete basic education. This population is considered the target groups of the alternative learning system.
 • Among the target groups, 27.53 million are 15 years old and above. Meanwhile, 6-11 years old (8.7 million) and 12-15 (4.7 million) years old are the aggregated target learners who are in-school age.
 • Specifically, this group of marginalized learners consists of street children, indigenous peoples, farmers, fisherfolks, women, adolescents, solo parents, children in conflict areas not reached by the formal school system, rebel returnees, and others.

Who delivers the ALS?

ALS is either DepEd-delivered, DepEd-procured, or DepEd Partners-delivered.
 • DepEd-delivered refers to the implementation arrangement where program is directly carried-out by DepEd ALS implementers such as the ALS Mobile Teachers and District ALS Coordinators.
 • DepEd-procured refers to the implementation arrangement where program is contracted by DepEd to service providers such as non-government organizations and other government organizations and literacy volunteers.
 • DepEd Partners-delivered refers to the implementation of ALS Programs by non-DepEd organizations such as Local Government Units (LGUs), Non-Government Organizations (NGOs) and other Government Organizations (GOs), international donor agencies, church-based organizations and individuals on a voluntary basis using their own resources.

Who are the DepEd ALS Field Implementors? 

The ALS Programs are carried out by ALS Mobile Teachers and District ALS Coordinators in the 17 regions of the country. Both are DepEd employed and hold regular teacher items.
Mobile Teachers are “specialized” teachers who live among the people in remote barangays of the country to conduct the BLP for illiterate out-of-school children, youth and adults who are willing to learn basic literacy skills and proceed to Continuing Education program: Accreditation and Equivalency (A&E) for those who left formal school system or have no access to schools.
The District ALS Coordinators are primarily designated to harmonize ALS initiatives in a district. However, just like the Mobile Teachers, they also serve as learning facilitators in the delivery of the different ALS programs/projects.

How does learning intervention take place in the ALS?

The learning facilitator (Facilitator, Instructional Manager, ALS Mobile Teacher, District ALS Coordinator) goes to a sitio or barangay with Functional Literacy Test and a set of learning materials to conduct learning sessions until such time that the learners have become literate before going to another sitio or barangay. However, depending on the need of the learners, the learning facilitator goes back to a sitio or barangay for visitation and follow-up.
Most of the time, instead of the learners going to the Community Learning Center, the learning facilitator brings the learning materials to the learners to help them acquire basic and or functional literacy skills.
ALS programs are delivered in various modes such as face-to-face, radio-based, eSkwela/computer-based or independent learning.

Where do learning sessions take place?

Learning sessions take place at the Community Learning Center or at any place convenient to the learners. Teaching and learning may also take place at the homes of the learners, under the shades of trees, inside a church or mosque, playground and any other available space and venue.

What materials are used in the ALS?

The ALS utilizes learning modules. Each module is complete in itself. It contains the description of the module, objectives, learning activities, and pre and post tests. Modules for the basic and lower elementary level learners come with a Facilitator’s Guide. Meanwhile, modules for advanced elementary and secondary levels were designed for self-learning.
In the conduct of ALS sessions, use of supplementary learning materials is being encouraged particularly those that are developed by the Facilitator to suit the local need and context and are locally available.
In partnership with various organizations, both local and international, the DepEd-BALS was able to adapt and/or produce print and non-print learning materials to supplement the existing modules in the conduct of ALS learning sessions.
Supplementary materials are important in the conduct of ALS learning sessions. Additional materials make learning sessions more effective by reinforcing newly acquired literacy skills. They also serve as springboards to a new lesson, thus, making learning more fun and interesting. Use of multi-media also gives both Facilitators and learners chance to access new information and technology and activates multi-sensory learning.

What are the areas of learning in the ALS? 

The learning areas in the ALS are called learning strands which are the equivalent of the “subjects” in the formal school system.
These learning strands are:
 • Communication Skills (listening, speaking, reading and writing)
 • Problem-Solving and Critical Thinking (numeracy and scientific thinking)
 • Sustainable use of Resources/Productivity (ability to earn a living through self-employment, outside employment, entrepreneurship, sustainable use of resources and appropriate technology and productivity)
 • Development of Self and a Sense of Community (self-development, a sense of personal and national history and identity, cultural pride and recognition and understanding of civil and political rights)
 • Expanding One’s World Vision (knowledge, respect and appreciation for diversity, peace and non-violent resolution of conflict, and global awareness and solidarity)

Is there an entrance test in the ALS? 

The potential learner in the ALS goes through a screening process to determine whatever prior learning that he/she may have through the Functional Literacy Test (FLT). This assessment will assist the Learning Facilitator to set-up a teaching and learning plan for a particular learner.
The FLT is composed of five (5) parts. These are 1) the Personal Information Sheet (PIS), 2) Listening and Speaking, 3) Reading, 4) Writing, and 5) Numeracy.

What is the difference between non-formal education and informal education? 

To reach this marginalized group of learners, BALS implements non-formal and informal education or education that takes place outside the formal school system.
Republic Act 9155 defines Non-formal Education as “any organized, systematic educational activity carried outside the framework of the formal school system to provide selected types of learning to a segment of the population”.
On the other hand, Informal Education is defined as “a lifelong process of learning by which every person acquires and accumulates knowledge, skills, attitudes and insights from daily experiences at home, at work, at play and from life itself”.
BALS carries out two Non-formal Education Programs: a) the Basic Literacy Program (BLP) for illiterates and the b) Continuing Education: Accreditation and Equivalency (A&E) Program for elementary and high school drop-outs.
BALS has developed Informal Education courses that include self-interest and life experiences programs. Initially, it has already developed a special curriculum for indigenous peoples (IPs). With this construct, greater learning needs will be addressed and funneled to promote lifelong learning in all streams of education.

Saturday, May 13, 2017

DepEd Postpones Jan 22 & 29, 2017 ALS Tests Indefinitely

Nasa ibaba po ang abiso ng Department of Education (DepEd) tungkol sa pagliliban ng pagsusulit para sa Alternative Learning System (ALS) noong Enero 22, 2017 sa Luzon at Enero 29 sa Visayas at Mindanao. Makipag-ugnayan po sa inyong mga guro at coordinator kung kailan ulit ang pagsusulit

ADVISORY (January 20,2017)  http://www.deped.gov.ph/als-ae
Please be informed that the scheduled administration of the Accreditation and Equivalency (A&E) Test on January 22, 2017 for Luzon and January 29, 2017 for Visayas and Mindanao are hereby postponed indefinitely. A Memorandum shall be issued to inform the public on the new dates.