Monday, May 29, 2017

Answers - Sample Test in Problem-Solving & Critical Thinking

A. Part 1
1.     Binabalak ni Mario na lagyan ng bakod ang kanyang minanang lupain. Parihaba ang hugis ng ari-ariang may sukat na 100 metro ang isang gilid at 50 metro naman ang isa pang gilid. Kung babakuran ang lupain ng tatlong ulit ng alambreng-tinik, gaano kahaba ang kinakailangang bilhin ni Mario?
a.     300 metro
b.     600 metro
c.     900 metro
d.     1,200 metro
Detalye:       Ang pormula o pangkuha ng buong gilid (perimeter) ng parihabang (rectangle) hugis ng lupain ay 2 x mahabang gilid + 2 x maikling gilid. P = (2 x length) + (2 x width).
Sa ating halimbawa, P = (2x100) + (2x50) = 200 + 100 = 300 metro. Dahil paiikutan natin ng 3 beses ng alambreng-tinik ang lupain, mangangailangan tayo ng 3 x 300 metro nito. Samakatuwid, 3 x 300m = 900 metro.

2.     Mas mahal ng tatlong ulit ang isang pirasong abokado kaysa dalawang pirasong saging. Kung ang halaga ng isang dosenang saging ay P 60.00, ilan ang mabibiling abokado sa halagang P 300.00?
a.     5
b.     10
c.     15
d.     20
Detalye:       Presyo ng 2 saging = s
                    Presyo ng I abokado = a =è 3s
                    Isang dosenang saging = 12 saging è P 60.00
                    Presyo ng 1 saging =  60/12 = P 5
                    Presyo ng 2 saging = 5 x 2 = P 10
                    Presyo ng I abokado = 3s è 3 x 10 = P 30
                    Ilan ang mabibiling abokado sa halagang P 300?  300/30 = 10 piraso
                             
3.     Kayang tapusin ni Nena ang tambak na labahin sa loob ng 5 oras. Kaya namang tapusin ito ni Inday sa loob ng 3 oras. Kung magtutulong silang labhan ang mga damit, ilang oras nila itong matatapos?
a.     4 oras
b.     2 oras 5 minuto 45 segundo
c.     1 oras 52 minuto 48 segundo
d.     3 oras 25 minuto 28 segundo
Detalye:       Power = work done/time =è P = 1/t
Ang bilis (power) ni Nena sa paglalaba ay 1/5 oras = 1/5
                    Ang bilis (power) ni Inday sa paglalaba ay 1/3 oras = 1/3
                    Kapag pinagsama (power) natin ang bilis ni Nena at Inday sa paglalaba =
                    1/5 + 1/3 = 1/t
                    Kunin ang Least Common Denominator (LCD) o Least Common Multiple (LCM) ng 5 at 3.
                    Ang multiples ng 5 ay 5, 10, 15, 20, 25, atbp.
                    Ang multiples ng 3 ay 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, atbp.
                    Ang kanilang LCM ay 15. I-multiply ang LCM sa equation.
                    15( 1/5 + 1/3 = 1/t) = 15/5 + 15/3 = 15/t
                    3 + 5 = 15/t =è 8 = 15/t è 8t =15è t = 15/8
                    T = 1.88 hours
                    Multiply 0.88 by 60 minutes ( I hour = 60 minutes) to get the minutesè 0.88 x 60 = 52.80 minutes. To get the seconds (1 minute = 60 seconds), multiply 0.80 x 60 è 48 seconds
                    Final answer: 1.88 hours = 1 hour 52 minutes 48 seconds
                             
4.     Biniyak ni Toto ang alkansiyang-bao upang ipambili ng gamit sa eskwela. Ito ay binubuo ng singko, diyes at beinte-singko sentimos na barya. Ang singko ay dalawang beses ang dami kaysa sa diyes samantalang tatlong beses na marami ang beinte-singko kaysa singko. Kung ang kabuuan ng barya ay P 17.00, tig-iilang singko, diyes at beinte-singko ang laman ng alkansiya?
a.     20, 10 at 60
b.     40, 20 at 120
c.     10, 5 at 30
d.     30, 15 at 90
Detalye:       Singko sentimos = s = 0.05
                    Diyes sentimos =  d = 0.10
                    Beinte-singko sentimos = b = 0.25
                    Bilang ng singko = 2d
                    Bilang ng beinte-singko = 3s è 3(2d) = 6d
                    Bilang ng diyes =  d
                    2d(0.05) + d(0.10) + 6d(0.25) = 17
                    0.10d + 0.10d + 1.5d = 17
                    1.70d = 17
                    d = 17/1.70 = 10 è bilang ng diyes sentimos
                    s = 2 d = 2 (10) = 20 è bilang ng singko sentimos
                    b = 6 d = 6 (10) = 60 èbilang ng beinte-singko sentimos     
5.     Bumili ng  4cm x 8cm na tiles si Pedro upang ilagay sa kanilang sahig na may sukat na 1.5m x 2.5m. Ipagpalagay na mailalagay pa rin sa sahig ang mga napirasong tiles, ilang tiles ang binili ni Pedro upang hindi kapusin at hindi naman sumobra ng higit sa 20 piraso?
a.     1,200
b.     1,180
c.     1,150
d.     1,220
Detalye:       Sukat ng tiles = 4cm x 8cm = 32 cm2
                    Sukat ng sahig = 1.5m x 2.5m = 3.75 m2
                    I-convert ang sukat ng sahig magmula sa m2 (square meter) sa cm2 (square centimeter)
                    Kung gayon,  1.5m x 2.5m = 150cm x 250cm = 37,500 cm2 ( ang isang metro ay may 100 centimetro)
                    37500 cm2/32cm2 = 1,171.88 piraso

                    Ang 1,180 ang pinakamalapit na sagot na hindi sosobra sa 20 piraso.

No comments: