Monday, May 22, 2017

Sample ALS Test: Communication Skills (English & Filipino)

1. Ramon and _____ are going to the mall.
          a. me
          b. myself
          c. I
          d. mine
2. Nagpuputok ang butse ni Maria dahil sa ginawa ng kaibigan. Ano ang kanyang nararamdaman?
          a. Nagugutom
          b. Natatawa
          c. Nasisiyahan
          d. Nagagalit
3. Mathematics is one of my favorite subjects in high school. Which of the word in this sentence is wrong?
          a. no incorrect word
          b. is
          c. subjects
          d. high school
4. Which of the following is not a correct singular – plural combination?
          a. ox – oxes
          b. box – boxes
          c. fox – foxes
          d. lox – loxes
5. Tawa nang tawa si Josefa nang aming datnan. Ang may salungguhit na mga sallita ay isang uri ng….
          a. pangngalan
          b. panghalip
          c. pandiwa
          d. pang-abay
6. The children saw two deers eating grasses at the park. Which of the following word in the sentence is not correct?
          a. children
          b. saw
          c. deers
          d. grasses
7. The BRP Datu Kalantiaw (PS-76) was the first of three ex-USN Cannon-class destroyer escort that served with the Philippine Navy. ______ was also the flagship of the Philippine Navy from 1967 to 1981.
            a. It
            b. She
            c. He
            d. I
8. Sa pagsapit ng kanyang ika-25 kaarawan, naniniwala si Pedring na handa na siyang manginalang-pungad. Ang kahulugan ng may salungguhit na salita ay…
            a. mag-aasawa
            b. magtatanan
            c. magnanakaw ng itlog sa pungad
            d. manliligaw
9. Just between you and _____, I think the winner does not deserve the crown.
            a. I
            b. me
            c. he
            d. we
10. Napakabagsik ng sikmura ng Lolo ko. Kaya niyang tunawin ang singkong barya. Ang nabanggit na pangungusap ay isang uri ng tayutay na…
            a. pagtutulad
            b. pagmamalabis
            c. pagwawangis

            d. pagbibigay-katauhan

No comments: