Monday, May 29, 2017

Sample ALS Test: Development of Self & Sense of Community

Multiple Choice: Piliin ang titik ng tamang sagot.
1. May ordinansa ang inyong barangay na hanggang alas-10 lamang ng gabi maaaring magkaraoke. Alas onse na ng gabi pero panay pa rin ang birit sa inyong kapitbahay. Ano ang iyong gagawin?
          a. Huwag na lamang pansinin ang ingay.
          b. Puntahan ang kapitbahay at ipaalala ang ordinansa.
          c. Tawagan ang mga pulis ang ipagbigay-alam ang paglabag.
          d. Batuhin ang bubong ng kapitbahay.

2. Kailangan mong magrepaso ng aralin ngayong gabi subali’t alam mo rin ang masamang epekto ng pagpupuyat. Ano ang mainam mong gawin?
          a. Matulog nang maaga at gumising nang maaga para magrepaso.
          b. Magrepaso hanggang antukin.
          c. Huwag nang magrepaso at mangopya na lamang sa katabi.
          d. Gumawa na lamang ng excuse letter para sa iksamin.

3. Pangarap ni Garry na maging siruhano. Anong kurso ang kanyang dapat kunin sa kolehiyo?
          a. Abogasya
          b. Komersiyo
          c. Pagtuturo
          d. Medisina

4. Nabalitaan mong nagbebenta ng droga ang iyong matalik na kaibigan.
          a. Isumbong siya sa kanyang mga magulang.
          b. Kausapin siya nang malaman ang tutoo at payuhan.
          c. Isumbong siya sa mga pulis.
          d. Huwag na siyang kaibiganin.

5. Nararamdaman mong nanghihina unti-unti ang iyong kalusugan.
          a. Kumunsulta sa isang mangagamot.
          b. Kumunsulta sa isang espesyalista sa pagkain.
          c. Kumunsulta sa isang espesyalista sa paghehersisyo.
          d. Kumunsulta sa isang albularyo.

6. Inilunsad sa inyong barangay ang pagtatanim ng gulay sa bakuran.
          a. Lumipat sa kabilang barangay para hindi mapagod magtanim.
          b. Makiisa at magtanim ng gulay.
          c. Ipangwalang-bahala ang kampanya ng kapitan ng barangay.
          d. Ireklamo ang kampanya ng kapitan ng barangay sa munisipyo.

7. Nakita mong nangunguha ng mga prutas ang kaibigang si Patring sa lupain ng inyong kaibigan na si Juana.
          a. Pagsabihan si Juana na humingi muna ng pahintulot kay Patring.
          b. Isumbong si Juana kay Patring.
          c. Makigaya kay Juana at manguha rin ng mga prutas.
          d. Imungkahi kay Juana na dalhan ng mga prutas na kinuha si Patring.

8. Napansin mong humahalo ang dumi ng alagang baboy ng inyong kabarangay sa sapang pinanggagalingan ng inuming tubig.
          a. Ireport sa munisipyo ang natuklasan.
          b. Ireport sa kapitolyo ang natuklasan.
          c. Ireport sa barangay ang natuklasan.
          d. Ireport sa Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman ang natuklasan.

9. Nabasa mo ang paskel na ito sa bakod: “ Huwag umihi rito. Mapanghi na po!”
          a. Huwag umihi sa lugar.
          b. Bakbakin ang paskel.
          c. Huwag pansinin ang babala.
          d. Mangiti sa paskel.

10. Punong-hurado ka sa isang paligsahan sa pagsayaw ng mga kabataan sa inyong lugar. Isa sa mga kasali ang iyong inaanak.
          a. Bigyan siya ng pinakamababang score.
          b. Bigyan siya ng pinakamataas ng score.
          c. Huwag siyang bigyan ng score.
          d. Bigyan siya ng score ayon sa kanyang kakayahan.

Tunghayan ang mga sagot dito...
Mga Sagot: 1. b 2. a 3. d 4. b 5. a 6. b 7. a 8. c 9. a 10. d

No comments: