Monday, June 19, 2017

Nakalimutan na ba ni Kal. Briones ang ALS?

Tila nakalimutan na ni Kalihim Leonor Biones ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ang kahalagahan at pagpapalaganap ng Alternative Learning System (ALS) na kanyang pinagdiinan sa kanyang unang talumpati sa mga kawani ng DepEd noong ika-7 ng Hulyo, 2016. Nang araw na ito ay inilahad niya ang kagalingan ng ALS at ikinuwento ang naging karanasan tungkol dito.  Sinabi niyang dapat itong palaganapin. Subali't tila nalimutan na ito ng kalihim.Matapos suspendihin ang petsa ng eksamin para sa 2016 ALS Accreditation and Equivalency (A&E) noong ika-20 ng Enero, 2017, wala nang narinig na balita tungkol dito. Limang buwan na ang lumipas nguni't hindi pa inihahayag ang bagong petsa ng pagsusulit. Hindi rin malinaw kung may pagsusulit pang magaganap. Ang mga nagrepaso at nag-aral sa ALS na nagnanais na kumuha ng kurso sa kolehiyo ay nanggagalaiti na sa inip at galit. Tila napurnada ang kanilang panahon sa pag-aaral. Ang kanilang pinag-aralan ay unti-unti nang nakakalimutan. Parang nasa balag sila ng alanganin sa paghihintay. Yaong nagnanais namang magparehistro at mag-aral sa ALS ngayong taon ay gayundin. Hindi nila malaman ang gagawin. Wala rin namang maisagot ang mga prinsipal at ALS coordinators dahil tulad nila ang naghihintay rin sila ng Memorandum galing sa DepEd.

Sa ngayon ay patuloy na umaasa ang mga mag-aaral ng ALS na makapag-eeksamin na rin sila. Nguni't habang lumalaon ay unti-unti nang naglalaho ang pag-asa nilang ito. Paano lalaganap ang inpormal na pag-aaral na tulad ng ALS kung ang mismong Kalihim ay tila nakalimutan na ito?

Saturday, June 10, 2017

2017 Alternative Learning System (ALS) Test Schedule & Registration

Sa ngayon ay tiyak na nanggagalaiti na sa inip, yamot at galit ang mga nag-aral at mag-aaral ng Alternative Learning System (ALS) ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin inilalabas ang abiso tungkol sa petsa ng iksamin o ng pagpapatala para sa ALS.

Dahil sa pagbabago ng namumuno sa DepEd, nangangahulugan lang na nabago na rin ang patakaran tungkol sa pangangasiwa ng Alternative Learning System (ALS) Accreditation and Equivalency (A&E) examinations. Sa pagpapaliban ng pagusulit noong Enero 2017, maraming mag-aaral ng ALS ang nasa bingit ng alanganin dahil nagsimula na ang klase ay hindi pa sila nagkakapag-iksamin. Tila baga napurnada ang kanilang pagod at pagsisikap upang makakuha ng diploma,elementarya man ito o high school. Nakakalungkot lamang isipin na nakalimutan na yata ng DepEd na may mga estudyanteng naghihintay kung kailan ba ang petsa ng pagsusulit o meron pa nga bang pagsusulit na magaganap. Yaon namang naghihintay kung kailan ang pagpapatala para sa programa ay hindi rin malaman ang gagawin. Wala ring maibigay na impormasyon ang mga lokal na pamunuan ng DepEd, gayundin ang mga punong-guro ng mga paaralan at mga ALS coordinators. Ang lahat ay naghihintay ng abiso mula sa Department of Education.

Ang inyong lingkod ay nangalugad sa webpurok ng DepEd upang maghanap ng personaheng maaaring tanungin tungkol sa ALS. Tunghayan sa ibaba ang pangalan ng Assistant Secretary for Public Affairs Services and Alternative Learning System. Tawagan siya at hingan ng paliwanag.
G. H. S. Ambat
Telephone Nos. (02) 636 - 6547 at (02) 631-8495

Sa mga kukuha ng pagsusulit sa ALS at sa mga magpaparehistro, huwag pong mawalan ng pag-asa. Ngumiti pa rin. Magrepaso habang naghihintay. Sana nga ay maaari nang kumuha ng pagsusulit online sa anumang oras na handa na ang mag-aaral.

Tuesday, June 6, 2017

Make Brushing More FUN with Minions!

Brushing teeth is one of the many oral hygiene practices that growing kids must learn. With the right guidance from parents, visit to the dentist can be minimized. 

To attain that pearly white teeth and fresher breath throughout the day, moms and dads should consider the best toothpaste and toothbrush for their youngsters. With Colgate-Palmolive, the headache of choosing the right brand of toothpaste and toothbrush for 2-5 years old and 5-9 years is now eliminated.


With the new Colgate Minions Oral Care Pack for your kids, brushing is more fun for the family. The colorful Colgate Minions toothbrush with the right handle and brush together with the cooling and refreshing taste of Colgate Minions toothpaste, getting those white and cavity-free teeth is easy. Brush together as a whole family with the Colgate Minions toothpaste and toothbrush and experience how fun it will be.

My nephew Timtam and niece Bella will surely love brushing their teeth with Colgate Minions toothpaste and toothbrush!The Colgate Minions Oral Care Pack can be purchased here: