Tuesday, October 31, 2017

2016-2017 ALS A&E Practice Test - 1

Dahil sa nalalapit na pagsusulit ng Accreditation & Equivalency (A&E) sa ika-19 ng Nobyembre, 2017 para sa mga taga-Luzon at ika-26 ng Nobyembre, 2017 para sa mga taga-Visayas at Mindanao, nararapat na mag-ensayo tayo sa pagsagot ng mga posibleng tanong. Nasa ibaba ang sample test na maaaring subukan:


Sagutin muna ang mga tanong bago hanapin ang tamang sagot para higit tayong matuto.

Tuntunin: Basahing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap o mga pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa inyong papel.

1. Nakita mo ang iyong kaklase sa elementarya sa mall. Ano ang sasabihin mo sa kanya?

          a. Hoy, ang taba-taba mo naman!
          b. May utang ka sa akin, ‘di ba?
          c. Kumusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita!
          d. Ano na nga pala ang nangyari sa inyo ni Benjie?

2. Nangutang si Aling Baste ng halagang P 5,000.00 kay Bumbay. Siya ay magbabayad dito ng P 1,300.00 kada buwan sa loob ng 5 buwan. Ilang porsyento ang interes sa perang inutang ni Aling Baste?

          a. 10%
          b. 20%
          c. 25%
          d. 30%

3. Nakatanggap ng libreng gamot si Marissa sa pampublikong klinika sa bayan. Ano ang una niyang dapat gawin pagdating ng bahay?

          a. Ipagbili ang gamot sa tindahan dahil hindi niya ito kailangan.
          b. Basahin ang etiketa sa loob ng gamot upang malaman kung anong karamdaman ang nagagamot nito.
          c. Ibigay sa kapitbahay ang gamot dahil nalaman niyang may sakit ito.
          d. Itago ang gamot sa medicine cabinet.

4. Ang isang lungsod o bayan ay may mga konsehal. Ang katumbas nito sa isang lalawigan ay

          a. punong-panlalawigan
          b. bokal
          c. kagawad
          d. gobernador

5. Kailangang bakuran ni Natoy ang kanyang nabiling lupain. Ito ay korteng tatsulok at may sukat na 40 metro,  65 metro at 80 metro. Ang isang rolyong alambreng-tinik ay may habang 300 metro. Kung palilibutan niya ng tatlong ulit ang lupain, ilang rolyong alambreng-tinik ang dapat niyang bilhin?

          a. 1 rolyo
          b. 2 rolyo
          c. 3 rolyo
          d. 4 rolyo

6. Batay sa bilang 5, kung ang isang metro ng alambreng-tinik ay nagkakahalaga ng P15 bawat metro at maaaring kang bumili ng tingi, magkano ang pagbabayaran mo?

          a. P2,775
          b. P5,550
          c. P8,325
          d. P11,100

7. Sumakay si Pedring ng dyip. Sa kalagitnaan ng biyahe ay nalaman niyang nakalimutan niya ang kanyang wallet. Ang sumusunod ang mainam na gawin ni Pedring.

          a. Humingi ng paumanhin sa tsuper at ipaliwanag ang pangyayari.
          b. Humingi ng sukli sa tsuper para malaman nitong nagbayad na siya.
          c. Magpabayad sa ibang nakasakay sa dyip.
          d. Pumara at bumaba ng dyip.

8. Natuklasan mong may isang kriminal ang kinakanlong ng isa mong kapitbahay. Ano ang nararapat mong gawin?

          a. Sabihin mo ang iyong natuklasan sa nabanggit na kapitbahay at hingan siya ng pera upang itikom mo ang iyong bibig.
          b. Ipagbigay alam sa mga may kapangyarihan ang iyong natuklasan.
          c. Hulihin mo ang kriminal.
          d. Kumbinsihin mo ang iyong asawang sa ibang lugar muna kayo mamalagi.

9. Kinuwenta ni Aling Metring ang gastusin sa pag-aaral ng kanyang anak sa kolehiyo sa isang taon. Ito ang naging resulta:
          Pamasahe – 15%
          Pagkain – 20%
          Libro – 10%
          Tuition – 30%
          Uniform – 5%

Kung binibigyan ni Aling Metring ng halagang P60,000 kada semestre ang anak, magkano ang napupunta para sa baon nito sa isang taon?

          a. P24,000
          b. P12,000
          c. P96,000
          d. P48,000

10. Nagtanim ng mga binhing mais na albino si Mang Juan. Lumaki ito ng isang piye subali’t unti-unting namamatay. Bakit?

          a. Kulang ito sa dilig.
          b. Kulang ito sa pataba.
          c. Wala itong kakayahang gumawa ng sariling pagkain.
          d. Kailangan nito ng sikat ng araw.

11. Ang mga halaman ay humihinga rin tulad ng tao. Ano ang tawag sa parteng ito ng halaman?

          a. stomata
          b. chlorophyll
          c. stamen
          d. veins

12. Ang mga sumusunod ay mga katangian ng isang isosceles triangle maliban sa isa.

          a. Ang lahat ng sides o gilid ay may parehong sukat.
          b. Dalawa sa mga angles ay may parehong degree.
          c. Magkasingsukat ang dalawang sides o gilid.
          d. Ang kabuuan ng degree ay 180 degrees.

13. Bumili ng pahayagan si Maria at nabasa niya roon ang pagkamatay at libing ng kanyang matalik na kaibigan. Anong parte ng pahayagan ang nabasa niya?

          a. editoryal
          b. obituary
          c. classified ads
          d. headline

14. Ayon sa PAGASA, kaya malamig ang panahon ay dahil sa hanging nagmumula sa hilagang-silangan. Ang hanging ito ay tinatawag na

          a. Habagat
          b. Kanluranin
          c. Amihan
          d. El Nino

15. Ang mga hayop na ito ay nabuhay muna sa tubig at lumaki sa lupa.

          a. Reptiles
          b. Amphibians
          c. Mammals
          d. Primates

16. Kapag nasawi o nagbitiw sa tungkulin ang pangulo at ang pangalawang-pangulo, sino sa mga sumusunod ang maaaring humalili pansamantala sa kanyang tungkulin?

          a. Pangulo ng Senado
          b. Tagapagsalita ng Kongreso
          c. Punong-mahistrado
          d. Ang kanyang kabiyak

17. Ito ay kalipunan ng mga karapatan ng isang mamamayan ayon sa Saligang-Batas.

          a. Bill of Rights
          b. Human Rights
          c. Preamble
          d. Civil Rights

18. Ang pinakamatandang siyudad at naging kapitolyo ng Pilipinas.

          a. Manila
          b. Quezon City
          c. Davao City
          d. Cebu City

19. Ilang hugis bilog ang nasa simbolo ng Olympics?

          a. 4
          b. 5
          c. 6
          d. 3

20. Napansin ni Estong na kapag dagsa ang isang uri ng produkto sa merkado ay bumababa ang presyo nito. Ano kaya ang dahilan?

          a. Law of supply and demand
          b. Value Added Tax Law
          c. Law of diminishing return
          d. Income Tax Law

21. Ang pagtaas ng Interest Rate sa isang bansa ay nakakabuti sa mga sumusunod maliban sa isa.

          a. Foreign lenders (mga bansa o banyagang nagpapautang)
          b. Exporters (mga nagluluwas ng produkto sa ibang bansa)
          c. Importers (mga namimili ng produkto mula sa ibang bansa)
          d.  Banks (mga banko)

22. Elsa bought a washing machine from a department store. She paid it and the saleslady gave her a

          a. reciept
          b. riceipt
          c. receipt
          d. riceipt

23. The teacher asked her students to draw a triangle whose sides are of different lengths. What kind of triangle should the students draw?

          a. scalene
          b. isosceles
          c. equilateral
          d. right

24. Taga-Davao ____ ang napangasawa ng kanyang kapatid. Anong salita ang nararapat sa patlang?

          a. daw
          b. din
          c. raw
          d. pa

25. Ginagamit ito sa unahan, gitna at hulihan ng salitang-ugat.

          a. pangatnig
          b. pang-angkop
          c. pantukoy
          d. panlapi

26. Allan gave apples to you and ____. Which word is appropriate in the blank?

          a. I
          b. me
          c. he
          d. mine

27. If   y = 2x – 6, what is not correct in the following?

          a. The slope of the line is 2.
          b. The x-intercept is 3.
          c. The y-intercept is – 6
          d. The y-intercept is 3.

28. Naghahanap ng trabaho si Mario. Anong parte ng diyaryo ang dapat niyang basahin?

          a. headline
          b. editorial
          c. classified ads
          d. comics

29. Batid ni Mang Rafael ang masamang epekto ng pamatay-kulisap sa kapaligiran subali’t ang kaniyang binili ay ang tanging produktong makakalunas sa suliranin ng kanyang pananim na mais. Ano ang mabisa niyang gawing sa pagkakataong ito?

          a. Huwag nang gamitin ang pamatay-kulisap.
          b. Isangguni sa isang beterinaryo ang kanyang problema.
          c. Basahing mabuti ang etiketa ng produkto at gamitin ito ayon sa nabasa.
          d. Isauli sa binilhan ang pamatay-kulisap.

30. May binagong artikulo ang mga mambabatas sa Saligang-Batas. Kailangang isangguni ito sa mga mamamayan sa pamamagitan ng isang _____.

          a. halalan
          b. siyasig (survey)
          c. plebisito
          d. talakayan

31. Josefa dances gracefully, but her sister _______.

          a. didn’t.
          b. wasn’t
          c. don’t
          d. doesn’t

32. Nangamatay ang mga isda at hipon sa sapa nang linisin ni Lam-ang ang kanyang buhok. Ito ay isang uri ng

          a. pagwawangis
          b. pagmamalabis
          c. pagtutulad
          d. pagsasatao

33. Ang kuwento ng “Florante at Laura”  ay isang uri ng

          a. epiko
          b. tula
          c. awit
          d. alamat

34. Between you and _____, I don’t think her acting deserves an award.

          a. me
          b. I
          c. she
          d. us

35. Namumutiktik sa bunga ang punong-mangga ni Mang Teban. Ang kahulugan ng salitang may salungguhit ay

          a. panay putik
          b. sagana
          c. wala
          d. hinog

36. Ang mga sumusunod ay mga uri ng kalupaan maliban sa isa.

          a. lake
          b. hill
          c. valley
          d. mountain

37.  Ang mga sumusunod na talata ay hango sa ika-17 Kabanata ng “Florante at Laura”.

"Kung ang isalubong sa iyong pagdating
ay masayang mukha't may pakitang-giliw,
lalong pag-ingata't kaaway na malihim,
siyang isaisip na kakabakahin."

"Dapuwa't huwag kang magpahalata,
tarok mo ang lalim ng kaniyang nasa;
ang sasadatahi'y lihim na ihanda,
nang may ipagtanggol sa araw ng digma."

Ano ang mensahe ng may-akda?

          a. masuyong salubungin ang panauhin
          b. unahan ang kaaway
          c. mag-ingat at maging handa
          d. maging masaya at ipaghanda ang panauhin

38. Manganganak na ang alagang baka ni Anita. Sino ang kanyang pupuntahan upang makatulong?

          a. komadrona
          b. manggagamot
          c. albularyo
          d. beterinaryo

39. The sum of the angles of any triangle is ______.

          a. 180 degrees
          b. 360 degrees
          c. 90 degrees
          d. 45 degrees

40. Teacher asked her students to select the flashcard with the correct word on it. What word is on the flashcard?

          a. comittee
          b. commision
          c. occur
          d. accomodate

41. Donita regulary saves money on the bank. At the end of the year, the balance of her account is P142,140. If she deposited P11,500 every month, what is the interest rate of the bank?

          a. 1.5%
          b. 8%
          c. 4.5%
          d. 3%

42. Pinaniniwalaan ng ang mga sinaunang tao ng Pilipinas ay nagmula sa Tsina. Paano sila nakarating sa bansa?

          a. sakay ng balangay
          b. naglakad
          c. sumakay ng barko
          d. lumangoy

43. May deck ng nakataob na baraha si Pedro. Binuksan niya ang nasa unahan. Ano ang tsansa na ito ay isang “hari”?

          a. 1/13
          b. 1/52
          c. ¼
          d. 4/13

44. Ang mga elemento ng isang bansa o estado ay ang mga sumusunod:

          a. populasyon, teritoryo, pamahalaan, at kayamanan
          b. pamahalaan, kalayaan, teritoryo, at populasyon
          c. teritoryo, karapatan, gobyerno, at pagkakaisa
          d. gobyerno, naninirahan, kapangyarihan, at kayamanan

45. Nag-jogging si Joven sa oval ng palaruang-bayan. Napansin niyang bumabagal siya ng 15% pagkatapos ng naunang lap. Kung nakumpleto niya sa loob ng 20 minuto ang unang lap, ano ang kanyang bilis pagkaraan ng 4 na lap?

          a. 30.42 min.
          b. 26.45 min.
          c. 12.28 min.
          d. 20.45 min.

46. Bumili ng gamot na herbal si Lucia sa botica. Pagkauwi sa bahay ay nabasa niya sa etiketa ng gamot ang ganito” “No approved therapeutic claims”. Ano ang kahulugan nito?

          a. Hindi maaari sa therapy ang gamot.
          b. Hindi ito gamot at hindi maaaring gawing panggamot sa anumang uri ng sakit.
          c. Hindi sapat ang pag-aaral sa gamot.
          d. Panlunas lamang sa sintomas ng sakit ang gamot.

47. Kayang tapusin ni Andoy ang pagtatanim ng palay sa loob ng 3 oras. Apat na oras naman ang gugugulin kung si Arman ang magtatanim. Kung sabay silang magtatanim ng palay, ilang oras ito gagawin? (Round off the answer to the nearest minutes).

          a. 1 oras at 10 minuto
          b. 1 oras at 17 minuto
          c. 3 oras at kalahati
          d. 3 oras at 50 minuto

48. Sino sa mga sumusunod ang hindi mamamayan ng Pilipinas?

          a. anak ng OFW na ipinanganak sa ibang bansa
          b. mga taong banyaga at pinili ang pagiging Filipino ayon sa batas
          c. mga ipinanganak bago ang ika-17 ng Enero,1973, na ang ina ay isang Filipina at banyaga ang ama
          d. anak ng mamamayan ng Pilipinas

49. Given the example Benguet/vegetables/CAR, which of the following is incorrect?

          a. Nueva Ecija/rice/Central Luzon
          b. Camiguin/mangoes/Northern Mindanao
          c. Quezon/coconuts/Calabarzon
          d. Negros/sugarcane/Mimaropa

50. What is the function of me in this sentence “Marina gave me two dozen eggs.”?
          a. indirect object
          b. direct object
          c. pronoun
          d. subject

Answers:  Good luck!1c  2d  3b  4b  5b  6c  7a  8b  9a  10c  11a  12a  13b  14c  15b  16a  17a  18d  19b  20a  21c   22c  23a  24c  25d  26b  27d  28c  29c  30c  31d  32b  33c  34a  35b  36a  37c  38d  39a  40c  41d  42b  43a  44b  45a  46b  47a  48c  49d  50a

Please leave your comments if there are wrong answers or you want clarifications.No comments: