Friday, November 3, 2017

ALS A&E Reviewer: Communication Skills

Ang eksamin sa ibaba ay sinipi lamang sa post ni Maxine B. Borado sa Facebook. Ayon sa kanya, ito ay akda ni RM Zantua. Maraming salamat sa kanilang dalawa.


LEARNING STRAND 1 – Communication Skills
1. Anu-anong mga uri ng impormasyon ang kailangang ilagay sa isang bio-data?

a. pangalan, araw ng kapanganakan, address, timbang, taas
b. idolo, paboritong kulay, tipo ng musikang kinahihiligan,
c. pangalan ng mga magulang, estado, relihiyon
d. a at c

2. Nais ni Gani na mag-aplay bilang isang guwardiya. Nagtungo siya sa Mabuhay Security Company. Anong uri ng porma ang kanyang dapat gamitin upang matanggap sa kanyang pag-aaply ng trabaho.

a. sertipiko sa buwis
b. bio-data
c. balota
d. pormang pang-rehistro sa paaralan

3. Nilapitan ng guwardiya ang dalawang nagtatalo sa harap mismo ng kaniyang puwesto. Sinikap ng guwardyana ayusin ang alitan. Ang tono ng boses ng guwardya ay:

a. boses ng awtoridad at nagmamando
b. diplomatiko at mapagkasundo
c. mapagkaibigan at masigla
d. ninenerbiyos at nanginginig

4. Ito ang katangian ng tinig na tumutukoy sa tulin o bagal ng pagsasalita.

a. pitch b. kalidad c. bilis d. bolyum

5. Katangian ng tinig na magpahiwatig ng damdamin.

a. pitch b. kalidad c. bilis d. bolyum

6. Hindi magandang pakinggan ang tinig ng iyong kaibigan. Kailangan niyang pagandahin ang ________  ng kaniyang tinig.

a. pitch b. kalidad c. bilis d. bolyum

7. Ang _______________ ay bahagi ng pahayagan na naglalaman ng ulo ng balita at kadalasang naglalaman din ng balitang internasyonal at lokal, panahon , at indeks.

a. ulo ng balita b.editroyal c. kalakalan d. palakasan

8. Ang _______________ng pahayagan ay seksiyon na naglalaman ng mga balitang pinansiyal at nauukol sa negosyo o kalakalan.

a. ulo ng balita b.editroyal c. kalakalan d. palakasan 

9. Isang listahan ng mga ideyang inayos upang maipakita ang relasyon ng mga ito sa komposisyon

a. pagbabalangkas b. balangkas c. klasipikasyon d. pangunahing ideya

10. Ito’y mga kuwentong bayan na ang mga tauhan sa kuwento ay mga hayop na kalimitan ay kapupulutan ng aral. Ano ito?

a. nobela b. epiko c. pabula d. elehiya

11. Ito ang maapoy na nobelang sinulat ni Dr. Jose Rizal laban sa mga Kastila.

a. Noli Me Tangere
b. Kahapon, Ngayon at Bukas
c. Doctrina Christiana
d. A Fly in a Glass of Milk

12. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa isang pagpapahayag ng kuru-kuro o opinyon ng mga akda?

a. sanaysay
b. alamat
c. nobela
d. parabola

Direction: Choose the one word or phrase that best completes the sentence.

13. I usually watch the television while I ____________ for the food.

a. am waiting b. waiting c. waited d. waits

14. Libby __________ while he was waiting for his wife.

a. sung b. sang c. sing d. sings

15. Ruth is going to wait until Victor __________his tea.

a. finished b. finish c. had finished d. has finished

16. Elsa _________ French since she has been attending weekend classes.

a. has learned b. had learned c. had finished d. has finished 

Direction: Read the sentence(s) after each number. Select the word that means nearly the same as the Italicized word from the options that follow.

17. The dean was adamant. “Attend your PE classes or you don’t graduate. No arguments.”

a. vague b. friendly c. firm d. confused

18. There are many things about the library that makes it conducive for study: good lighting quiet surroundings, and presence of reference books.

a. harmful b. cold c. unattractive d. helpful

19. Did you plan to meet your brother for lunch, or was your meeting at the restaurant fortuitous?

a. on purpose b. unlikely c. by chance d. Welcome

20. The noise in the nursery-school classroom was incessant. The crying, laughing, and the yelling never stopped for a second.

a. pleasant b. continuous c. noisy d. surprise

ANSWERS:


20B  19C  18D  17C  16A  15D  14A  13A  12A  11A  10C  9B  8C  7A  6B  5A  4C  3B  2B  1D
No comments: