Monday, October 10, 2011

Sample Test: DEVELOPMENT OF SELF AND SENSE OF COMMUNITY - Part 2

Sagutin ng TAMA O MALI

_________ 1. Hayaan gumawa ng paraan ang mga mahihina sa pangkat.

__________2. Sabihin nang may katapatan kung hindi kakayanin ang gawain bago tanggapin ito.

_________ 3. Simulan at tapusin ang gawain sa takdang panahon.

_________ 4. Buong pagyayabang na gawin ang mga ipinagagawa sa iyo.

_________ 5. Tanggapin nang maluwag sa kalooban ang gawaing ipinagagawa.

_________ 6. Huwag mangako ng hindi matutupad.

_________ 7.  Huminto sa paglalaro at tulungan ang nasaktan o nasugatang manlalaro ng  kalabang lupon.

_________ 8. Igalang ang opinion o pananaw ng ibang tao.

_________ 9. Hintaying itaas ang green light bago tumawid ng kalsada

_________ 10. Gamitin ang oras sa mga bagay na nakatutulong at kasiya - siya.

_________11. Magkibit-balikat lamang kapag may nabasang bagong lunsad na tuntunin o batas sa pahayagan.

_________ 12. Malayang sinabi ni Oscar ang kanyang isinasa-loob nang di-nakalalabag sa batas.

_________ 13. Nakikibahagi si Pepe sa mga proyektong naglalayong makalikom ng pondo para sa mga pangkat-etniko.

_________ 14. Sikaping magkasundo ang mga magkaaway para sa kabutihan ng layunin ng pangkat.

_________15. Kapag kasapi sa isang pangkatang gawain pumili ng bahaging madali at mag-isang gumawa.

No comments: