Monday, October 10, 2011

Sample Test : SUSTAINABLE USE OF RESOURCES/PRODUCTIVITY- Part 2

Piliin ang titik ng tamang sagot.


1. Ang character reference o listahan ng mga taong maaaring pagtanungan sa iyong pagkatao ay.
a.       listahan ng mga taong nakakakilala sa iyo at maaaring makapgpatunay sa iyong mabuting ugali.
b.      listahan ng mga dokumentong kasama sa iyong bio-data tulad ng sertipiko ng kapanganakan.
c.       listahan ng iyong kasanayan, katangian at kaugalian sa trabaho
d.      listahan ng mga taong hindi mo kilala ng personal

2. Alin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng katangian ng de-kalidad na produkto at serbisyo?
a.       tumutugon sa pangangailangan ng customer                  
b.      may magandang anunsiyo sa radyo at telebisyon            
c. magaan sa bulsa
d. ginagamit ng iyong kapitbahay

3. Ang pestisido ay mga sangkap na ginagamit ng kapitbahay sa _____________.
a.       pagkontrol sa mga peste                    
b.      pagpapanatili sa mga kalusugan ng mga halaman 
c.   pagpapanatili sa kalinisan ng tubig
d.   pagpapagamot sa mga sakit ng tao


4. Ang kemikal na pangkontrol ay dapat gamitin lamang ___________.
a.       kapag ang mga alternatibong pamamaraan upang kontrolin ang mga peste ay hindi maaaring gamitin at bilhin.
b.      kung kalian maaari
c.       sa tuwing may peste
d.      kapag wala nang oras upang maghanda ng mga alernatibong pangontrol sa peste.

5. Ang Integrated Pest Management (IPM) ay isang konsepto na _____________.
a.       tumutulong sa pagpapanatili ng balance sa kalikasan.
b.      nagbibigay ng mga epektibong pamamaraan upang labanan ang mga sakit at peste sa mga halaman
c.  Pinag-aralan ang siklo (cycle) ng buhay ng mga peste upang makahanap ng mga natural na pamamaraan sa pagpuksa ng mga ito.
d.      lahat ng mga nabanggit sa itaas.

6. Ano ang halimbawa ng protective factor?
a.       mahinang kakayahang makipagkapwa-tao at makisalamuha
b.      matatag at positibong ugnayan sa pamilya
c.       magulong tahanan
d.      kaugnayan sa mga kaibigang mahilig sumuway sa tama

7. Alin sa mga sumusunod ang isang serbisyong panggagamot sa mga drug addict o gumagamit ng ipinagbabawal ng bawal na gamot?
       a. laboratory test                    
       b. Edukasyon ukol sa droga 
       c. Psychiatric care 
       d. Drug Test

8. Ginagawa ng huwarang empleyado ang kanyang trabaho.
a.       sa paraang sinasabi sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa trabaho
b.      sa paraang gusto ng kanyang mga employer
c.       sa nararapat na paraan
d.      sa paraang gusto niya

9. Piliin ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa paghahanap ng trabaho.
  I. Ihanda ang bio-data at panglakip na liham sa pag-aaplay.
 II. Maghanap ng mga palathala o anunsyo tungkol sa mga bakanteng posisyon o trabaho
 III. Magpa-interview o makipanayam

a. III, II, I         c. I, II, III
b. II, I, III         d. Kahit anong ayos                             

10. Alin sa mga sumusunod na kasalan ang ipinagdiriwang ng isang hukom o alkalde?
a. simbahang kasalan                            c. Kasalang pantribo
b. kasalang sibil                                    d. Kasalang pambarangay

11. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng isang pares na may pagkakaiba sa pinansiyal at katayuan sa buhay?
a.       Ang lalaki ay mayaman, ang babae ay mahirap
b.      Ang lalaki ay 48 gulang, ang babae ay 30 gulang
c.       Katoliko ang lalaki, ang babae ay Iglesia ni Cristo
d.      Mataba ang lalaki, payat ang babae

12. Ang pagtugon sa pangangailangan ng iyong  kabiyak ay isang palatandaan ng ___________.
       a. pag-aalaga                                             c. Pagtutulungan
       b. pag-unawa                                            d. Katapatan

13. Nangyayari ang stress kapag nakakaranas ka ng tension sa iyong katawan. Alin sa mga sumusunod ang hindi mo mararamdaman kung ikaw ay nastress?
            a. napakalungkot                                  c. Nababagot
b. labis na natutuwa                              d. Nininerbiyos

14. Alin sa mga sumusunod ang  sintomas ng stress?
a.       mga nanlalamig na paa at kamay
b.      pananakit ng tiyan
c.       labis na pagpapawis
d.      lahat ng nabanggit

15. Nakababawas ng stress ang pagre-relax. Alin sa sumusunod ang hindi magandang paraan ng pagrerelax?
a. pagninilay-nilay                                  c. pagbabakasyon
b. panood ng pelikula                             d. Paninigarilyo
=============================================================
Mga Tamang Sagot:
15. d 14. d 13. b 12. b 11. a
10. b 9. b 8. c 7. c 6. b
5. d 4. a 3. a 2.a 1. a


No comments: