Wednesday, March 9, 2011

Answers: Communication Arts - Part 1

Ang mga tamang sagot ay yaong may highlight.

Multiple Choice: Piliin ang titik ng tamang sagot.

1. Nalungkot ako sa paghahamok ng dalawang pangkat. Ano ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit?
a. Pag-aaway  
b. Pagtutulungan
c. Pagbabatian
d. Pagbibigayan

2. Alin ang babasahing piksyon?
a. Talambuhay ni Teodoro Agoncillo
b. Jose Rizal: Isang Bayani
c. Ang Unggoy at Matsing                
d. Ang Aking Talaarawan

3. Alin ang isang opinion?
a. Ang mundo ay hugis bilog.            
b. Mabubuhay ang tao sa isla.
c. Baka magaling siyang umawit          
d. Mailulubog ng malakas na hangin, ulan at bagyo ang isang barko.

4. Basahing mabuti ang talata at hanapin ang pangunahing diwa.
       Harapin mo ang iyong gawain nang buong sigla, puspusan at maayon. Huwag mong ipagpabukas ang gawain mo ngayon.
a. Gawin ang gawain ngayon              
b. Ipagawa ang gawain sa iba
c. Ipagpabukas ang mga gawain        
d. Humingi ng tulong sa ibang tao

5. Namuti na ang mga mata ng barkada sa kahihintay sa ibang kasamahan. Ang mga salitang may salungguhit ay _______________.
a. Bugtong
b. Pabula
c. Idyoma
d. Salawikain

6. Basahin ang talata at sagutin ang tanong.
    Malaki ang kaibahan ng bahay sa tahanan. Ang bahay ay kahit anong binubuo ng haligi at palarindigan, iyong masisilungan kung umuulan, makalilim sa init ng araw. Dahilan dito ay ibang-iba ito sa tinatawag na tahanan. Ang tahanan ay pinaghaharian ng pagmamahalan ng isang angkan. Ang mga bumubuo ng isang mag-anak na nag-iiwi ng pag-ibig sa kanyang kaanak at nagsisikap na maging maligaya itong masasabing naninirahan sa tahanan.

Ang talata ay nagbibigay paliwanag ng _________________.
a. Kahalagahan ng tahanan
b. Kailangan ng isang tahanan
c. Mga sangkap ng masayang tahanan
d. Kaibahan ng bahay at tahanan

7. Isang uri ito ng salitang ginagamit na pantawag sa tao, hayop, bagay, pook o kalidad.
a. Panghalip
b. Pangngalan
c. Pandiwa
d. Pang-uri

8. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng hugnayang pangungusap?
a. May kapayapaan ako sa aking sarili.
b. Ayaw ko ng digmaan.
c. Magastos ang mga digmaan sapagkat lubha itong nakasisira ng mga buhay at ari-arian.
d. Pagkatapos ng digmaan, maraming ari-arian ang nasira.

9. Nakasaad sa reseta ng dentista na dalawang beses ka iinom ng antibiotic na gamot sa maghapon. Kung ikaw ay uminom ng unang gamot ganap na ika-7 ng umaga, anong oras ka dapat uminom sa hapon?
a. 5 pm
b. 7 pm
c. 6 pm
d. 8 pm

10. Naghahanap ng trabaho ang iyong Kuya na katatapos ng pag-aaaral sa kolehiyo. Bumili siya ng peryodiko. Saang pahina makikita ang tungkol sa mga mapapasukang trabaho?
a. Anunsyo klasipikado
b. Editorial
c. Natatanging lathalain
d. Pangunahing balita

Mag-iwan lang po ng komento kung sa palagay ninyo ay may maling sagot.

4 comments: